EvanjelickýDaniel12,7

Daniel 12:7

Nato som počul muža, ob­lečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky; zdvihol pravicu i ľavicu k nebu a pri­sahal na Večne živého: Po­tr­vá to jeden čas, dva časy a pol času. A keď sa do­vŕši zničenie moci svätého ľudu, všet­ko toto sa uskutoční.


Verš v kontexte

6 Tu jeden po­vedal mužovi, ob­lečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky: Kedy na­stane koniec tých­to udalos­tí? 7 Nato som počul muža, ob­lečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky; zdvihol pravicu i ľavicu k nebu a pri­sahal na Večne živého: Po­tr­vá to jeden čas, dva časy a pol času. A keď sa do­vŕši zničenie moci svätého ľudu, všet­ko toto sa uskutoční. 8 Počul som to, ale ne­porozumel, a vtedy som po­vedal: Pane môj, aký bude koniec tých­to dejov?

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 Na to som počul hovoriť muža, ob­lečeného v ľanovom rúchu, ktorý s­tál nad vodami rieky, a videl som, že pozdvihol svoju pravicu i svoju ľavicu k nebu a pri­sahal na Živého na veky, že na určený čas určených čias a pol času, a keď ukončia roz­metávať silu svätého ľudu, do­koná sa to všet­ko.

Evanjelický

7 Nato som počul muža, ob­lečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky; zdvihol pravicu i ľavicu k nebu a pri­sahal na Večne živého: Po­tr­vá to jeden čas, dva časy a pol času. A keď sa do­vŕši zničenie moci svätého ľudu, všet­ko toto sa uskutoční.

Ekumenický

7 Nato som počul muža ob­lečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vod­ným prúdom. Po­z­dvihol svoju pravicu i ľavicu k nebu a pri­sahal na večne Živého: Bude to tr­vať čas, dva časy a pol času, kým dôj­de ku kon­cu moc znes­vätiteľa a tým­to sa všet­ko za­vŕši.

Bible21

7 Teh­dy ten muž oděný plátnem, sto­jící nad hla­di­nou ře­ky, zve­dl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: „Po ča­su a ča­sech a po­lovině ča­su, až se dovrší útlak svatého li­du, teh­dy toto vše skončí.“