EvanjelickýDaniel12,3

Daniel 12:3

Ale múd­ri skvieť sa budú ako blesk ob­lohy, a tí, ktorí mnohých pri­vádzajú k spravod­livos­ti, budú ako hviez­dy na večné veky.


Verš v kontexte

2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa pre­budia, jed­ni na večný život, druhí na han­bu a večné za­vr­hnutie. 3 Ale múd­ri skvieť sa budú ako blesk ob­lohy, a tí, ktorí mnohých pri­vádzajú k spravod­livos­ti, budú ako hviez­dy na večné veky. 4 Ty však, Daniel, ukry tieto slová a za­pečať knihu až po po­sled­ný čas! Mnohí budú skúmať a po­znanie sa rozm­noží.

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale roz­um­ní sa budú skvieť ako jas ob­lohy, a tí, ktorí pri­vodia mnohých k spraved­livos­ti, jako hviez­dy na večné veky.

Evanjelický

3 Ale múd­ri skvieť sa budú ako blesk ob­lohy, a tí, ktorí mnohých pri­vádzajú k spravod­livos­ti, budú ako hviez­dy na večné veky.

Ekumenický

3 Múd­ri sa budú skvieť ako jas ob­lohy a tí, čo mnohých pri­vedú k spravodlivosti, budú ako hviez­dy na večné veky.

Bible21

3 Moud­ří bu­dou zářit ja­sem oblohy;ti, kteří mno­hé k sprave­dlnosti přivádí, budou jak hvěz­dy navž­dy, navěky!