Bible21Zjevení12

Zjevení

Žena a drak1 Na nebi se ukázalo ve­liké zna­mení: že­na oděná slun­cem, pod její­ma no­ha­ma měsíc a na hlavě mě­la ko­ru­nu dvanácti hvězd. 2 Byla těhotná a křiče­la bo­lestí, ne­boť za­čína­la ro­dit. 3 Pak se na nebi ukázalo jiné zna­mení: hle, ve­liký rudý drak se sed­mi hlava­mi a deseti ro­hy, a na těch hlavách sedm ko­run. 4 Jeho ocas vle­kl třeti­nu ne­bes­kých hvězd a svr­hl je na zem. Ten­to drak se po­stavil před ženu, která mě­la po­ro­dit, aby její dítě sežral, jakmi­le ho po­rodí. 5 Ale když po­ro­di­la sy­na, muže, který má pást všech­ny náro­dy že­lez­nou ho­lí, byl její syn vy­tržen k Bohu a jeho trůnu. 6 A ta že­na utek­la na poušť, kde mě­la od Boha připra­vené místo, aby ji tam živi­li tisíc dvě stě še­desát dní. 7 V nebi na­stal boj: Mi­chael a jeho an­dělé bo­jova­li s dra­kem. A drak bo­joval, i jeho an­dělé, 8 ale nic ne­zmoh­li. Na nebi už se pro ně nenašlo místo 9 a ten ve­liký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a sa­tan, který svádí ce­lý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho an­dělé byli svrženi s ním. 10 A us­lyšel jsem mo­cný hlas, jak v nebi říká: „Teď přišlo vítěz­ství, moca králov­ství naše­ho Bo­haa vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalob­ce našich bratrů, který je dnem i no­cí obviňoval před Bo­hem. 11 Zvítězi­li však nad ním krví Beránkaa slovem svého svě­de­ctvía nelpě­li na svém živo­tě až do smrti. 12 Ve­sel­te se pro­to, ne­besai vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo byd­lí na zemi a na moři, neboť k vám se­stou­pil ďábel s ve­likým hněvem, neboť ví, že má málo času.“ 13 Když drak uvi­děl, že byl svržen na zem, za­čal pronásledovat tu ženu, která po­ro­di­la toho muže. 14 Že­na však do­sta­la dvě mo­cná or­lí kříd­la, aby před tím ha­dem uletě­la na poušť, na své místo, kde bude ži­ve­na čas a ča­sy a půl ča­su. 15 Had ze své tlamy vychr­lil za tou ženou vodu jako ře­ku, aby ji str­hl proud. 16 Země však ženě po­moh­la: otevře­la ús­ta a po­hl­ti­la ře­ku, kte­rou ze své tlamy vychr­lil drak. 17 Teh­dy se drak na ženu rozhněval a ode­šel svést boj s ostatní­mi z jejího se­mene, kteří za­chovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svě­de­ctví. 18 Za­stavil se na mořském bře­hu.

Bible21Zjevení12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček