Bible21Zjevení3

Zjevení

Církvi v Sardách1 „An­dělu církve v Sardách na­piš: Toto praví Ten, který má sedm du­chů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky – pod­le jmé­na jsi živý, ale jsi mrt­vý. 2 Pro­buď se a po­silni umírající zby­tek, ne­boť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bo­hem zdale­ka nejsou na­plněné. 3 Vzpo­meň si, co jsi slyšel a při­jal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se ne­pro­budíš, při­jdu jako zloděj! Ani se ne­do­zvíš, ve kte­rou ho­di­nu na tebe při­jdu. 4 Máš ale v Sardách něko­lik osob, které ne­po­sk­vrni­ly svá rou­cha. Ti se bu­dou se mnou pro­cházet v bílém rou­chu, ne­boť si to za­s­louží. 5 Kdo vítězí, bude se ob­lé­kat bílým rou­chem a jeho jméno nikdy ne­vy­mažu z kni­hy živo­ta, ale vy­znám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho an­děly. 6 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ Církvi ve Filadelfii7 „An­dělu církve ve Fi­la­delfii piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který má klíč Davi­dův, který ot­vírá, a nikdo ne­zavře, a za­vírá, a nikdo ne­o­tevře: 8 Znám tvé skutky. Hle, po­stavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže za­vřít. Ne­boť máš sice malou moc, ale za­choval jsi mé slovo a ne­za­přel jsi mé jméno. 9 Hle, dávám ti ze shro­máždění sa­tanova ty, kteří si ří­kají Ži­dé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že při­jdou a pokloní se u tvých no­hou a po­znají, že jsem si tě za­mi­loval. 10 Pro­tože jsi za­choval slovo mé vy­trva­losti, i já tě za­chovám od ho­di­ny zkoušky, která má při­jít na ce­lý svět, aby byli vy­zkoušeni obyva­te­lé země. 11 Při­jdu br­zy. Drž se to­ho, co máš, aby ti nikdo ne­vzal vítěz­nou ko­ru­nu. 12 Kdo vítězí, toho učiním slou­pem v chrá­mu svého Boha a ne­vy­jde již nikdy ven. Na­píšu na něj jméno svého Boha a jméno měs­ta svého Bo­ha, Nového Je­ruzalé­ma se­stu­pujícího z nebe od mého Bo­ha, i své nové jméno. 13 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ Církvi v Laodikeji14 „An­dělu církve v Lao­dike­ji na­piš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svě­dek, prvopočá­tek Božího stvoření: 15 Znám tvé skutky – nejsi stu­dený ani horký. Kéž bys byl stu­dený ane­bo horký! 16 Ale že jsi vlažný a ani stu­dený ani horký, vy­plivnu tě ze svých úst. 17 Říkáš to­tiž: Jsem bo­hatý, zbo­ha­tl jsem a nic ne­po­tře­bu­ji – a ne­víš, že jsi ubo­hý a po­li­továníhodný, nuzný, slepý a na­hý. 18 Radím ti, aby sis ode mě kou­pil zla­to přeta­vené v ohni, abys byl bo­hatý, a bílé rou­cho, abys byl ob­lečen a ne­u­kazova­la se han­ba tvé na­ho­ty; a své oči po­maž mastí, abys vi­děl. 19 Já všech­ny, které mi­lu­ji, kárám a vy­chovávám. Roz­hor­li se tedy a čiň pokání. 20 Hle, sto­jím u dveří a tlu­ču. Kdoko­li us­lyší můj hlas a otevře mi dveře, ve­jdu k ně­mu a budu s ním večeřet a on se mnou. 21 Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a use­dl se svým Ot­cem na jeho trůnu. 22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Bible21Zjevení3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček