Bible21Zjevení8

Zjevení

Sedmá pečeť1 Když pak otevřel sed­mou pečeť, na­stalo v nebi ti­cho asi na půl ho­di­ny. 2 Pak jsem uvi­děl, jak těch sedm an­dělů, kteří sto­jí před Boží tváří, do­stalo sedm polnic. 3 Teh­dy přišel jiný an­děl se zla­tou ka­di­delnicí a po­stavil se k ol­táři. Bylo mu dáno množství ka­di­dla, aby je s mod­lit­ba­mi všech svatých po­ložil na zlatý ol­tář, který je před trůnem, 4 a dým ka­di­dla s mod­lit­ba­mi svatých vy­stou­pil z an­dělovy ruky před Boží tvář. 5 An­děl pak vzal tu ka­di­delnici, na­plnil ji ohněm z ol­táře a sho­dil ji na zem. Teh­dy na­staly hla­sy, hro­mo­bi­tí, blýskání a zemětřesení. První čtyři polnice6 Těch sedm an­dělů se sed­mi polnice­mi se pak připravi­lo k trou­bení. 7 Když za­trou­bil první an­děl, na­stalo krupo­bi­tí a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Shoře­la třeti­na země, shoře­la třeti­na stro­mů a shoře­la veškerá ze­leň. 8 Když za­trou­bil druhý an­děl, jako by byla do moře vrže­na ve­liká oh­nivě planou­cí ho­ra. Třeti­na moře se ob­rá­ti­la v krev 9 a v tom moři zemře­la třeti­na stvoření majících duši a třeti­na lodí byla zniče­na. 10 Když za­trou­bil třetí an­děl, spadla z nebe ve­liká hvěz­da hořící jako po­cho­deň a padla na třeti­nu řek a na pra­me­ny vod. 11 Jméno té hvěz­dy je Pe­lyněk. Třeti­na vod se teh­dy ob­rá­ti­la v pe­lyněk a mno­ho li­dí kvů­li těm vodám zemře­lo, ne­boť zhořk­ly. 12 Když za­trou­bil čtvr­tý an­děl, byla za­saže­na třeti­na slun­ce, třeti­na měsíce a třeti­na hvězd, aby se jich třeti­na za­tmě­la a třeti­na dne nemě­la svět­lo a podobně i noc. 13 Po­tom jsem uvi­děl, jak pro­středkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hla­si­tě křičet: „Běda, běda, běda obyva­te­lům země! Ještě tři an­dělé mají za­trou­bit na své polnice!“

Bible21Zjevení8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček