Bible21Zjevení21

Zjevení

Činím všechno nové1 Po­tom jsem uvi­děl nové nebe a novou ze­mi. Ne­boť první nebe a první země po­mi­nuly a moře již ne­bylo. 2 Uvi­děl jsem svaté město, Nový Je­ruzalém, jak se­stu­puje od Boha z ne­be, připra­vený jako ne­věs­ta okrášlená pro svého muže. 3 Us­lyšel jsem mo­cný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lid­mi: bude byd­let s nimi a oni bu­dou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude je­jich Bo­hem. 4 On jim setře každou slzu z očí a smrt už ne­bu­de, ani nářek ani křik ani bo­lest už nikdy ne­bu­de; ne­boť mi­nulé věci pominuly.“ 5 Ten, který seděl na trůnu, ře­kl: „Hle, činím všech­no nové.“ Ře­kl také: „Na­piš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“ 6 Pak mi ře­kl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počá­tek i ko­nec. Já dám žíznící­mu zdar­ma na­pít z pra­mene vody živo­ta. 7 Kdo vítězí, do­stane toto vše za dě­dictví. Já mu budu Bo­hem a on mi bude synem. 8 Ale báz­liví, ne­věrní, ohavní, vrazi, smilníci, ča­rodějové, mod­láři i všich­ni lháři mají svůj díl v je­zeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“ Zářící město9 Teh­dy ke mně přišel je­den z těch sed­mi an­dělů, kteří mě­li těch sedm číší plných sed­mi po­sledních ran, a pro­mlu­vil ke mně: „Po­jď, ukážu ti Ne­věs­tu, manželku Beránkovu.“ 10 Odne­sl mě v Du­chu na ve­likou a vy­sokou horu a ukázal mi Svaté město, Je­ruzalém, se­stu­pující od Boha z nebe 11 a zářící Boží slávou. Ja­sem se podo­bal nej­dražší­mu ka­meni, jako ka­meni jas­pisu jasné­mu jako křišťál. 12 Měl mo­hutnou a vy­sokou hrad­bu s dvanácti brana­mi, na těch branách dvanáct an­dělů a na­psaná jmé­na dvanácti poko­lení synů Iz­rae­le. 13 Tři brá­ny byly z výcho­du, tři brá­ny ze se­ve­ru, tři brá­ny z jihu a tři brá­ny ze zápa­du. 14 Městská hrad­ba mě­la dvanáct základů a na nich jmé­na dvanácti Berán­kových apošto­lů. 15 Ten, který se mnou mlu­vil, měl zla­tou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brá­ny i jeho hrad­bu. 16 (Město je roz­loženo do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. ) Změřil tedy město tou tyčí a jeho délka, šířka i výška byly stejné – 12 000 honů. 17 Po­tom změřil jeho hrad­bu: 144 lo­ket lid­ské mí­ry, která je mírou an­dě­la. 18 Jeho hrad­ba byla po­sta­ve­na z jas­pisu, ale město bylo čis­té zla­to podobné čis­té­mu sklu. 19 Zákla­dy městské hrad­by byly oz­do­be­ny vše­mi drahokamy: první základ byl jas­pis, druhý safír, třetí chal­cedon, čtvr­tý sma­ragd, 20 pátý sardo­nyx, šestý karne­ol, sedmý chry­so­lit, os­mý be­ryl, devátý topas, desátý chry­sopras, je­denáctý hyacint, dvanáctý ametyst. 21 A těch dvanáct bran bylo dvanáct pe­rel: každá z těch bran byla z jedné per­ly. Ulice toho měs­ta byla ze zla­ta, čis­tého jako průhledné sklo. 22 V tom městě jsem ale ne­vi­děl žádný chrám. Jeho chrá­mem je to­tiž Pán Bůh Vše­mo­hou­cí a Beránek. 23 To město ne­po­tře­buje slun­ce ani měsíc, aby v něm sví­ti­ly, ne­boť ho rozzáři­la Boží sláva a jeho lampou je Beránek. 24 Náro­dy spa­sených se bu­dou pro­cházet v jeho svět­le a králové země do něj přene­sou svou slávu. 25 Jeho brá­ny se ve dne nikdy ne­bu­dou za­vírat, a noc tam ne­bu­de. 26 Přene­sou do něj slávu a čest národů, 27 avšak roz­hodně do něj ne­ve­jde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou za­psáni v Berán­kově knize živo­ta.

Bible21Zjevení21

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček