Bible21Zjevení13

Zjevení

Šelma vystupující z moře1 Vtom jsem spatřil, jak z moře vy­stu­puje šel­ma se sed­mi hlava­mi a deseti ro­hy; na těch rozích mě­la deset ko­run a na hlavách rouhavé jméno. 2 Šel­ma, kte­rou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako med­vědí a její tla­ma jako tla­ma lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i ve­likou moc. 3 Jed­na z jejích hlav vy­pa­da­la jako smr­telně zraněná, ale její smr­telná rá­na se uz­dravi­la. Ce­lá země šla v úža­su za tou šel­mou 4 a li­dé se klaně­li dra­ku, který dal té šel­mě moc; klaně­li se i šel­mě se slovy: „Kdo je podobný té šel­mě? Kdo s ní může bojovat?“ 5 Do­sta­la ús­ta, jež ve­dla pyšné a rouhavé řeči, a byla jí dá­na moc půso­bit dvaačtyřicet měsíců. 6 Ta ús­ta ot­víra­la, aby se rouha­la Bohu a uráže­la jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří pře­bývají v ne­bi. 7 Bylo jí dáno, aby sve­dla boj se svatý­mi a pře­moh­la je. Do­sta­la moc nad každým kmenem, li­dem, jazykem i náro­dem: 8 Bu­dou se jí klanět všich­ni obyva­te­lé země, každý, je­hož jméno není od stvoření svě­ta za­psáno v knize živo­ta za­bi­tého Beránka. 9 Má-li někdo uši, slyš: 10 Kdo má jít do zajetí, do za­jetí půjde. Kdo má být za­bit mečem, ten mečem padne. Zde je za­po­tře­bí vy­trva­losti a věrnosti svatých. Šelma vystupující ze země11 Po­tom jsem spatřil ji­nou šel­mu, jak vy­stu­puje ze země: mě­la dva rohy jako Beránek, ale mlu­vi­la jako drak. 12 Ta vy­konává všech­nu moc té první šel­my před její tváří a působí, že se země i její obyva­te­lé bu­dou klanět té první šel­mě, jejíž smr­telná rá­na se uz­dravi­la. 13 Dělá ve­liké divy, působí dokon­ce i to, aby před zra­ky li­dí se­stu­po­val oheň z nebe na zem. 14 Tě­mi divy, které jí bylo dáno ko­nat před tváří šel­my, svádí ty, kdo byd­lí na ze­mi. Říká obyva­te­lům země, aby vy­tvoři­li ob­raz té šel­mě, která mě­la ránu od meče, ale oži­la. 15 Bylo jí dáno, aby ob­ra­zu té šel­my vdech­la život, takže ob­raz šel­my za­čal mlu­vit a ne­chal za­bít všech­ny, kdo se mu ne­klaně­li. 16 Všem malým i velkým, bo­hatým i chudým, svo­bodným i ot­rokům ne­chá dát zna­mení na pravou ruku nebo na če­lo, 17 takže nikdo ne­bu­de moci ku­po­vat ani pro­dávat, ne­bu­de-li mít to zna­mení – jméno šel­my nebo čís­lo jejího jmé­na. 18 Zde je za­po­tře­bí moud­rosti. Kdo tomu ro­zumí, ať spoč­te čís­lo té šel­my, ne­boť je to čís­lo člověka. To čís­lo je 666.

Bible21Zjevení13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček