Bible21Zjevení2

Zjevení

Církvi v Efesu1 „An­dělu církve v Efesu na­piš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se pro­chází upro­střed těch sed­mi zlatých svícnů: 2 Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vy­trva­lost. Vím, že nemůžeš snést zlé li­di; vy­zkoušel jsi ty, kdo si ří­kají apošto­lové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. 3 Vy­trvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a ne­pod­le­hl jsi únavě. 4 Mám ale pro­ti to­bě, že jsi ztra­til svou počá­teční lás­ku. 5 Pro­to si vzpo­meň, odkud jsi odpa­dl, čiň pokání a dřívější skutky. Ne­bu­deš-li či­nit pokání, při­jdu k to­bě a po­hnu tvým svícnem z jeho mís­ta. 6 Máš ovšem k dob­ru, že nenávi­díš skutky niko­lai­tů; i já je nenávi­dím. 7 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stro­mu živo­ta v Božím rá­ji." Církvi ve Smyrně8 „An­dělu církve ve Smyrně na­piš: Toto praví Ten první i po­slední, který byl mrt­vý a ožil: 9 Znám tvé soužení a chu­do­bu (ale jsi bo­hatý), i rouhání těch, kteří si ří­kají Ži­dé, a nejsou, ale jsou shro­máždění sa­tanovo. 10 Nic se ne­boj to­ho, co máš vy­trpět. Hle, ďábel uvrh­ne něk­teré z vás do vězení, abys­te byli vy­zkoušeni, a bu­dete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti ko­ru­nu živo­ta. 11 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží.“ Církvi v Pergamonu12 „An­dělu církve v Perga­mo­nu na­piš: Toto praví Ten, který má os­t­rý dvoj­sečný meč: 13 Vím, že byd­líš tam, kde je sa­tanův trůn, a že se držíš mého jmé­na a ne­za­přel jsi mou ví­ru ani v těch dnech, kdy byl An­tipas, můj věrný svě­dek, za­bit u vás, kde byd­lí sa­tan. 14 Mám pro­ti to­bě jen to, že u sebe máš přívržen­ce učení Balaá­mova, který učil Baláka svádět syny Iz­rae­le k mod­lářským hodům a ke smil­stvu. 15 Podobně i ty máš přívržen­ce učení niko­lai­tů. 16 Pro­to čiň pokání. Ji­nak k to­bě brzy při­jdu a budu s nimi bo­jovat mečem svých úst. 17 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku na­psané nové jméno, jež ne­zná nikdo než ten, kdo je přijímá.“ Církvi v Thyatirech18 „An­dělu církve v Thya­ti­rech na­piš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako pla­men ohně a je­hož nohy jsou jako bronz: 19 Znám tvé skutky – tvou lás­ku, službu, věrnost a vy­trva­lost, i to, že tvých po­sledních skutků je více než­li dřívějších. 20 Mám ale pro­ti to­bě, že ne­cháváš ženu Jezábel, která si říká pro­ro­kyně, aby uči­la a svádě­la mé služebníky ke smil­stvu a k mod­lářským hodům. 21 Dal jsem jí čas, aby či­ni­la pokání ze svého smil­stva, ale ona ne­chce. 22 Hle, uvrh­nu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizo­loží, vy­dám ve­liké­mu soužení, ne­bu­dou-li či­nit pokání ze svých skutků. 23 Až za­hu­bím její dě­ti, všech­ny církve po­znají, že já jsem Ten, který zkou­má mysl i srd­ce, a že každé­mu z vás odplatím pod­le vašich skutků. 24 Ale vám ostatním Thya­ti­r­ským, vám, kteří nemá­te toto učení a ne­po­zna­li jste to, če­mu se říká hlu­bi­ny sa­tanovy, pravím: Ne­vložím na vás jiné bře­meno. 25 Drž­te se ale to­ho, co má­te, dokud ne­při­jdu. 26 Kdo vítězí a za­chovává mé skutky až do kon­ce, tomu dám vlá­du nad náro­dy. 27 Bude je pást že­lez­nou ho­lí a roz­bíjet je jako hliněné nádobí 28 – jak jsem to i já při­jal od svého Otce – a dám mu ji­třní hvěz­du. 29 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Bible21Zjevení2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček