Bible21Zjevení15

Zjevení

Mojžíšova a Beránkova píseň1 Po­tom jsem na nebi uvi­děl jiné zna­mení, ve­liké a pře­divné: sedm an­dělů, kteří mají sedm po­sledních ran; ne­boť skrze ně má být dokonán Boží hněv. 2 Uvi­děl jsem ja­ko­by skleněné moře smíšené s ohněm a také ty, kteří zvítězi­li nad šel­mou, nad jejím ob­razem a nad čís­lem jejího jmé­na. Stá­li na tom skleněném moři, mě­li Boží lout­ny 3 a zpíva­li píseň Božího služebníka Mo­jžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a pře­divné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, Králi národů! 4 Kdo by tě ne­ctil, Pane, kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty je­diný jsi svatý! Všechny náro­dy při­jdoua před te­bou se skloní, neboť tvé sprave­dlivé sou­dy byly zjeveny!“ 5 Po­tom jsem spatřil, jak se v nebi otevřel chrám stánku svě­de­ctví. 6 Z chrá­mu vy­šlo sedm an­dělů, kteří mě­li těch sedm ran, a byli ob­lečeni bě­lo­skvou­cím plátnem a na prsou byli přepásáni zlatý­mi pásy. 7 Jed­na z těch čtyř bytostí dala těm sed­mi an­dělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky věků. 8 Chrám se na­plnil dý­mem od Boží slávy a od jeho mo­ci; nikdo ne­mohl vejít do chrá­mu, dokud se ne­vy­koná sedm ran těch sed­mi an­dělů.

Bible21Zjevení15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček