Bible21Zjevení4

Zjevení

Nebeský trůn1 Po­tom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevře­ly dveře. Vtom ke mně jako polnice za­zněl ten hlas, který jsem slyšel před­tím: „Vy­stup sem a ukážu ti, co se mu­sí stát potom.“ 2 A hned jsem byl ve vy­tržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. 3 Ten, který seděl na trůnu, byl na po­hled podobný ka­meni jas­pisu a karne­o­lu, a ko­lem trůnu byla duha, na po­hled podobná sma­rag­du. 4 Oko­lo trůnu bylo čtyři­a­dvacet jiných trůnů a na těch trůnech sedělo čtyři­a­dvacet starců ob­lečených do bílých rouch a na hlavách mě­li zlaté ko­ru­ny. 5 Z trůnu vy­cháze­lo blýskání a hla­sy hro­mo­bi­tí. Před trůnem hoře­lo sedm oh­nivých po­chodní – těch sedm du­chů Božích. 6 Před trůnem bylo také skleněné moře ja­ko­by z křišťálu a upro­střed trůnu i ko­lem trůnu čtyři bytosti plné očí ze­pře­du i ze­za­du. 7 První bytost byla podobná lvu, druhá te­leti, třetí mě­la tvář jako člověk a čtvr­tá se podo­ba­la letící­mu or­lu. 8 Každá z těch čtyř bytosti mě­la po šesti křídlech doko­la a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i no­cí, říkaly: „Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl, který je a který přichází.“ 9 A kdyko­li ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedící­mu na trůnu, Živé­mu na věky věků, 10 padne těch čtyři­a­dvacet starců před ob­liče­jem Sedícího na trůnu, klanějí se Živé­mu na věky věků a hází své ko­ru­ny před trůn se slovy: 11 „Ho­den jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všech­ny věci, z tvé vůle byly stvoře­ny a trvají.“

Bible21Zjevení4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček