Bible21Zjevení7

Zjevení

Sto čtyřiačtyřicet tisíc1 Po­tom jsem uvi­děl čtyři an­děly, kteří stá­li ve čtyřech kou­tech země a drže­li čtyři zem­ské vět­ry, aby vítr ne­vál na zem ani na moře ani na žádný strom. 2 Spatřil jsem také jiného an­dě­la, který vy­stu­po­val od výcho­du slun­ce a měl pečeti­dlo živého Bo­ha. Ten za­vo­lal mo­cným hla­sem na ty čtyři an­děly, ji­mž bylo dáno, aby ško­di­li zemi a moři: 3 „Neškoď­te zemi ani moři ani stro­mům, dokud ne­o­značí­me služebníky naše­ho Boha na je­jich čelech!“ 4 A slyšel jsem počet označených: sto čtyři­ačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech poko­lení synů Iz­rae­le: 5 z poko­lení Juda 12 000 označených, z poko­lení Ru­ben 12 000 označených, z poko­lení Gád 12 000 označených, 6 z poko­lení Ašer 12 000 označených, z poko­lení Neftalí 12 000 označených, z poko­lení Mana­ses 12 000 označených, 7 z poko­lení Ši­me­on 12 000 označených, z poko­lení Levi 12 000 označených, z poko­lení Isa­char 12 000 označených, 8 z poko­lení Za­bulon 12 000 označených, z poko­lení Josef 12 000 označených, z poko­lení Ben­jamín 12 000 označených. Nesčíslný zástup9 A hle, po­tom jsem spatřil ve­liký zástup, který by nikdo ne­mohl sečíst, ze všech národů a poko­lení a li­dí i jazyků, jak sto­jí před trůnem a před Beránkem, ob­lečeni do bílých rouch. V ru­kou mě­li pal­mové ra­to­lesti 10 a hla­si­tě volali: „Spasení náleží naše­mu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!“ 11 Všich­ni an­dělé, kteří stá­li oko­lo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, pad­li před trůnem na tváře a klaně­li se Bohu 12 se slovy: „Amen! Chvá­la a sláva, moudrost a díkůčinění, čest a moc i sí­la naše­mu Bo­hu­na věky věků. Amen!“ 13 Je­den z těch starců pak pro­mlu­vil a ze­ptal se mě: „Kdo jsou ti ob­lečení do bílých rouch a odkud přišli?“ 14 Od­po­věděl jsem: „Pane můj, ty víš.“ Tehdy mi ře­kl: „To jsou ti, kteří přiš­li z ve­likého soužení. Vy­pra­li svá rou­cha a vy­bí­li­li je v krvi Beránka. 15 Pro­to jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrá­mu dnem i no­cí. Ten, který sedí na trůnu, bude pře­bývat mezi ni­mi. 16 Ne­bu­dou už nikdy hla­dovět ani žíznit, slun­ce ani horko je ne­spálí, 17 ne­boť je bude pást Beránek, který je upro­střed trůnu. Po­ve­de je k pra­menům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí.“

Bible21Zjevení7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček