Bible21Zjevení22

Zjevení

1 Po­tom mi ukázal ře­ku s vodou živo­ta, jasnou jako křišťál, te­kou­cí z Božího a Berán­kova trůnu 2 pro­středkem ulice toho měs­ta. Po obou stranách ře­ky je strom živo­ta, jenž nese dvanácte­ro ovo­ce. Ten strom vy­dává ovo­ce každý měsíc a jeho lis­tí je k uz­dra­vení národů. 3 A tak již ne­bu­de žádné pro­kletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu bu­dou sloužit. 4 Bu­dou hledět na jeho tvář a na če­lech bu­dou mít jeho jméno. 5 Ne­bu­de tam noc, takže ne­bu­dou po­tře­bovat svět­lo lampy ani svět­lo slun­ce, ne­boť je osvětlu­je Pán Bůh; a bu­dou kralovat na věky věků. Přijdu brzy6 Teh­dy mi an­děl ře­kl: „Ta­to slova jsou věrná a pravdivá.“ Pán Bůh, který dává Du­cha pro­rokům, po­slal svého an­dě­la, aby ukázal svým služebníkům, co se mu­sí brzy stát. 7 „Hle, při­jdu br­zy! Blaze to­mu, kdo za­chovává slova pro­ro­ctví této knihy.“ 8 Já Jan jsem to všech­no vi­děl a slyšel. Když jsem to us­lyšel a uvi­děl, padl jsem, abych se klaněl u no­hou toho an­dě­la, který mi tyto věci ukazoval. 9 On mi však ře­kl: „Po­zor, ne­dě­lej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvo­ji bratři pro­ro­ci a jako ti, kdo za­chovávají slova této kni­hy. Klaněj se Bohu.“ 10 Po­tom mi ře­kl: „Ne­za­pečeťuj slova pro­ro­ctví této kni­hy, ne­boť ten čas je blízko. 11 Kdo škodí, ať škodí dál, a kdo je špi­navý, ať se dál špiní. Sprave­dlivý ať dál koná sprave­dlnost a svatý ať se dál posvěcuje.“ 12 „Hle, při­jdu brzy a má odpla­ta se mnou, abych odpla­til každé­mu pod­le jeho skutků. 13 Já jsem Alfa i Omega, počá­tek i ko­nec, první i poslední.“ 14 Blaze těm, kteří pe­rou svá rou­cha, aby mě­li přístup ke stro­mu živo­ta a moh­li vejít brana­mi do měs­ta. 15 Psi, ča­rodějové, smilníci, vrahové a mod­láři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo mi­lu­je a pro­vo­zuje lež. 16 „Já Ježíš jsem po­slal svého an­dě­la, aby vám v církvích svědčil o těch­to věcech. Já jsem ten kořen a rod Davi­dův, jasná jitřenka.“ 17 Duch a Ne­věs­ta ří­kají: „Přijď!“ Kdo slyší, ať také řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať při­jde, a kdo chce, ať zdar­ma nabe­re vodu živo­ta. Epilog18 Každého, kdo slyší pro­ro­cká slova této kni­hy, ujišťu­ji: Kdoko­li k nim něco při­dá, Bůh mu při­dá ran v této knize za­psaných. 19 Kdoko­li z pro­ro­ckých slov této kni­hy něco ode­jme, Bůh ode­jme jeho díl ze stro­mu živo­ta a ze svatého měs­ta a z dob­rých věcí v této knize za­psaných. 20 Ten, který vy­dává svě­de­ctví o těch­to věcech, říká: „Při­jdu brzy.“ Amen, při­jď, Pane Ježíši! 21 Mi­lost Pá­na Ježíše se vše­mi.

Bible21Zjevení22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček