Bible21Zjevení19

Zjevení

Svatba Beránkova1 Po­tom jsem us­lyšel mo­cný hlas ve­likého zástu­pu v nebi: „Haleluja! Vítězství, sláva i moc naše­mu Bo­hu! 2 Prav­divé a sprave­dlivé jsou jeho soudy, neboť od­sou­dil tu ve­likou nevěstku, která svým smil­stvem zkazi­la zemi, a po­mstil krev svých služebníků, kterou mě­la na rukou!“ 3 A znovu opakovali: „Haleluja! Její dým stoupá na věky věků.“ 4 Těch čtyři­a­dvacet starců a ty čtyři bytosti pad­li a klaně­li se Bohu sedící­mu na trůnu: „Amen! Haleluja!“ 5 A od trůnu se ozvalo: „Chvalte naše­ho Boha, všichni jeho služebnícia vy, kdo jej ctí­te, malí i velcí!“ 6 Teh­dy jsem us­lyšel hlas ja­ko­by ve­likého zástu­pu, jako zvuk mno­hých vod a jako zvuk silných hromů: „Haleluja! Pán Bůh Vše­mo­hou­cí se ujal kralování! 7 Ra­duj­me se, jásejme a vzdej­me mu slávu, neboť na­deš­la svat­ba Beránkova! Jeho manželka se připravi­la, 8 a bylo jí dáno, aby si ob­lék­la zářivě čis­tý kment.“ (A ten kment jsou sprave­dlivé či­ny svatých.) 9 Teh­dy mi ře­kl: „Piš: Blaze těm, kteří jsou po­zváni k Berán­kově sva­tební večeři.“ A do­dal: „To­to jsou pravá Boží slova.“ 10 Padl jsem tedy k jeho no­hám, abych se mu klaněl, ale on mi ře­kl: „Po­zor, ne­dě­lej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvo­ji bratři, kteří mají Ježíšovo svě­de­ctví. Klaněj se Bohu!“ Vž­dyť Ježíšovo svě­de­ctví je du­chem pro­ro­ctví. Jezdec na bílém koni11 Uvi­děl jsem otevřené ne­be, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž sprave­dlivě soudí i bo­juje. 12 Jeho oči byly jako pla­men ohně, na hlavě měl množství ko­run a měl na­psané jméno, které ne­zná nikdo kro­mě něj. 13 Byl ob­lečen rou­chem na­sáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. 14 Za ním jela ne­bes­ká voj­s­ka na bílých koních, ob­lečená bílým a čis­tým kmen­tem. 15 Z jeho úst vy­cházel os­t­rý meč, aby jím bil náro­dy. On sám je bude pást že­lez­nou ho­lí; on sám bude šlapat vinný lis planou­cího hněvu Vše­mo­hou­cího Bo­ha. 16 Na svém rou­chu a na boku má na­psané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. 17 Po­tom jsem uvi­děl jedno­ho an­dě­la, jak sto­jí ve slun­ci; a vy­kři­kl mo­cným hla­sem na všech­ny ptáky lé­tající stře­dem ne­be: „Po­jď­te, shro­máždě­te se k hostině ve­likého Bo­ha, 18 abys­te jedli tě­la králů, tě­la vo­jevůd­ců, tě­la silných, tě­la koní i těch, kdo na nich sedí, a tě­la všech li­dí, svo­bodných i ot­roků, malých i velkých!“ 19 A uvi­děl jsem šel­mu a krále země i je­jich voj­s­ka, jak se sje­li, aby sve­dli boj s Tím, který seděl na tom ko­ni, a s jeho voj­s­kem. 20 A ta šel­ma byla za­ja­ta a s ní ten falešný pro­rok, který před ní dělal divy, ji­miž sve­dl ty, kdo při­ja­li zna­mení šel­my a kdo se klaně­li její­mu ob­ra­zu. Ti dva byli za­živa uvrženi do oh­nivého je­ze­ra hořícího sírou 21 a ostatní po­bil meč vy­cházející z úst To­ho, který seděl na ko­ni. Všich­ni ptáci se na­sy­ti­li je­jich těly.

Bible21Zjevení19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček