Bible21Zjevení5

Zjevení

Zapečetěná kniha1 Na pravici Sedícího na trůnu jsem vi­děl kni­hu po­psanou ze­vni­tř i zvenčí, za­pečetěnou sed­mi pečetě­mi. 2 Po­tom jsem vi­děl silného an­dě­la, jak vo­lá mo­cným hla­sem: „Kdo je ho­den otevřít tu kni­hu a roz­lo­mit její pečeti?“ 3 A nikdo na ne­bi, na zemi ani pod zemí ne­mohl tu kni­hu otevřít ani do ní na­hlédnout. 4 Vel­mi jsem pla­kal, že se nenašel nikdo, kdo by byl ho­den otevřít tu kni­hu a na­hlédnout do ní. 5 Je­den z těch starců mi však ře­kl: „Ne­plač. Hle, zvítězil Lev z poko­lení Juda, kořen Davi­dův! On otevře tu kni­hu a jejích sedm pečetí.“ 6 A hle, spatřil jsem, jak upro­střed trůnu a těch čtyř bytostí a upro­střed těch starců sto­jí Beránek jako za­bi­tý a má sedm ro­hů a sedm očí, což je sedm du­chů Božích po­slaných na ce­lou zem. 7 Přišel a vzal tu kni­hu z pravice Sedícího na trůnu, 8 a jakmi­le ji vzal, ty čtyři bytosti a těch čtyři­a­dvacet starců padlo před Beránkem na ko­le­na. Každý měl loutnu a zlaté mis­ky plné ka­di­del, což jsou mod­lit­by svatých 9 a zpíva­li novou píseň: „Jsi ho­den vzít tu kni­hu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl za­bit a vy­kou­pils Bohu svou krví­li­di z každého poko­lení a jazyka, lidu i národa. 10 Uči­nil jsi nás krá­li a kněží­mi naše­mu Bo­hua bu­de­me kralovat nad zemí.“ 11 Oko­lo trůnu, těch bytostí a starců jsem vi­děl a slyšel hlas mno­ha an­dělů. Byly jich mi­li­o­ny a mi­li­ar­dy 12 a vo­la­li mo­cným hlasem: „Hoden je ten za­bi­tý Beránek při­jmout moc a bo­hatství, moud­rost a sílu, slávu, chválu a čest!“ 13 Také všech­no stvoření, které je na ne­bi, na ze­mi, pod zemí i v moři, všech­no, co je v nich, jsem slyšel volat: „Sedícímu na trůnu a Berán­kovichvá­la a čest, sláva i vláda­na věky věků!“ 14 A čtyři bytosti řek­ly: „Amen!“ A starci pad­li na ko­le­na a klaně­li se.

Bible21Zjevení5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček