RoháčekRimanom16,24

Rimanom 16:24

List Rimanom

Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je so všet­kými vami, Ameň.


Verš v kontexte

23 Po­zdravuje vás Gájus, môj hos­titeľ i celej cir­kvi. Po­zdravuje vás Eras­tus, správ­ca dôchod­kov mes­ta, i brat Kvar­tus. 24 Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je so všet­kými vami, Ameň. 25 A tomu, ktorý vás môže upev­niť podľa môj­ho evan­jelia a podľa káz­ne Ježiša Kris­ta, podľa zjavenia tajom­stva, za­mlčaného cez večné časy,

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

24 Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je so všet­kými vami, Ameň.

Evanjelický

24 Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je so všet­kými vami. Amen.

Ekumenický

24 Sláva tomu, ktorý vás môže utvr­diť podľa môj­ho evan­jelia a podľa po­sols­tva o Ježišovi Kris­tovi, podľa zjavenia tajom­stva, ktoré nebolo od večných čias vy­slovené,