RoháčekRimanom16,25

Rimanom 16:25

List Rimanom

A tomu, ktorý vás môže upev­niť podľa môj­ho evan­jelia a podľa káz­ne Ježiša Kris­ta, podľa zjavenia tajom­stva, za­mlčaného cez večné časy,


Verš v kontexte

24 Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je so všet­kými vami, Ameň. 25 A tomu, ktorý vás môže upev­niť podľa môj­ho evan­jelia a podľa káz­ne Ježiša Kris­ta, podľa zjavenia tajom­stva, za­mlčaného cez večné časy, 26 ale zjaveného teraz a oznámeného skr­ze proroc­ké pís­ma podľa nariadenia večného Boha cieľom po­slušnos­ti viery medzi všet­kými národami -

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

25 A tomu, ktorý vás môže upev­niť podľa môj­ho evan­jelia a podľa káz­ne Ježiša Kris­ta, podľa zjavenia tajom­stva, za­mlčaného cez večné časy,

Evanjelický

25 Tomu však, ktorý vás môže utvr­diť podľa môj­ho evan­jelia a podľa zves­ti o Ježišovi Kris­tovi, podľa zjavenia tajom­stva, od večných časov za­mlčaného,

Ekumenický

25 ale teraz sa stalo skr­ze proroc­ké Pís­ma zjav­ným a známym podľa príkazu večného Boha, aby všet­ci po­hania po­slušne prijali vieru,

Bible21

25 To­mu, který má moc vás po­sí­lit pod­le mého evange­lia a kázání Ježíše Krista, pod­le zje­vení tajem­ství, které bylo po věčné ča­sy skryto,