EkumenickýKazateľ9

Kazateľ

Rovnaký údel všetkých1 Tomuto všet­kému som sa venoval, toto všet­ko som pre­skúmal: spravod­liví a múd­ri, ako aj ich skut­ky sú v Božích rukách, aj lás­ka, aj nenávisť, lebo ľudia ne­vedia, čo všet­ko je pred nimi. 2 Všet­ko je pre všet­kých rov­naké, ten is­tý údel má aj spravod­livý aj svoj­voľný, dob­rý, čis­tý aj nečis­tý, obetujúci aj ten, kto ne­obetuje. Dob­rý aj hriešnik sú na tom rov­nako, aj ten, kto pri­sahá, aj ten, kto sa prísahy bojí. 3 To je zlé vo všet­kom, čo sa deje pod sln­kom, že ten is­tý údel majú všet­ci. Ľud­ské srd­ce je pl­né zla, je v ňom bláz­nov­stvo po celý život a po­tom ide k mŕtvym. 4 Ten totiž, kto pat­rí ešte medzi živých, má nádej, lebo živý pes je na tom lepšie ako mŕt­vy lev. 5 Živí vedia, že zo­mrú, ale mŕt­vi ne­vedia nič. Niet pre nich viac od­meny, lebo ich pamiat­ka je za­bud­nutá. 6 Aj ich lás­ka, aj ich nenávisť, aj ich hor­livosť dáv­no zanik­li a ne­majú už podiel na ničom, čo sa deje pod sln­kom. 7 Choď, jedz v radosti svoj chlieb, pi svoje víno s dobrou mysľou, lebo Boh si dáv­no obľúbil tvoje konanie. 8 V každom čase nech sú tvoje šaty biele, nech olej nechýba na tvojej hlave. 9 Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, po všet­ky dni tvoj­ho már­neho života, ktoré ti Boh dal pod sln­kom, po všet­ky dni tvojej már­nos­ti, lebo to je tvoj podiel v živote a v tvojej námahe pod sln­kom. 10 Všet­ko, čo tvoja ruka náj­de k práci, urob podľa svojej sily, lebo niet práce ani uvažovania, ani po­znania a múd­ros­ti v podsvetí, do ktorého ideš. Životné prekážky11 Opäť som videl pod sln­kom: nie rých­li vy­hrávajú beh ani hr­dinovia boj, ani múd­ri nezís­kavajú vždy chlieb, ani roz­vážni bohat­stvo, ani roz­um­ní priazeň, lebo ne­praj­ný čas a nehoda môže za­stih­núť ich všet­kých. 12 Veď človek aj tak ne­poz­ná svoj čas, ako ryby, ktoré sa chytia do zlej siete, ako vtáky chytené do osíd­la. Im sú podob­ní ľud­skí synovia, polapení v zlý čas, ktorý ich zrazu po­stret­ne. 13 Aj túto múd­rosť som videl pod sln­kom a bola pre mňa pri­veľká: 14 Bolo malé mes­to, v ktorom bolo málo mužov. Tu prišiel k nemu veľký kráľ, ob­kľúčil ho a vy­staval proti nemu veľké ob­liehacie veže. 15 Našiel sa v ňom chudob­ný múd­ry muž a svojou múd­rosťou za­chránil mes­to. Žiaden človek si však na toho chudob­ného muža ne­spomenul. 16 Ja som však po­vedal: Lepšia je múd­rosť než sila, ale múd­rosťou chudob­ného sa po­hŕda a jeho slová ni­kto ne­vypočuje. 17 Slová múd­rych, vy­počuté v pokoji, znamenajú viac ako krik toho, kto vlád­ne nad hlupák­mi. 18 Lepšia je múd­rosť ako nás­troje boja. Jediný hriešnik zničí mnoho dob­rého.

EkumenickýKazateľ9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček