EkumenickýKazateľ10

Kazateľ

Životné skúsenosti1 Ako mŕt­ve muchy spôsobia, že olej voňav­kára pách­ne a kvasí, tak trocha hlúpos­ti účin­kuje viac ako múd­rosť a česť. 2 Múd­ry má srd­ce na pravom mies­te, hlúpy však na ne­správ­nom. 3 Hlupákovi chýba roz­um, aj keď kráča po ces­te a všet­kým ukazuje, že je blázon. 4 Ak sa proti tebe dvíha vlád­cov hnev, ne­opúšťaj svoje mies­to, lebo mier­nosť za­braňuje mnohým hriechom. 5 Zlo, ktoré som videl pod sln­kom, je omyl vy­chádzajúci od vlád­cu: 6 hlupák bol do­sadený na vy­soké mies­ta, schop­ní však sedia v ponížení. 7 Videl som sluhov, ktorí jaz­dili na koňoch, ale aj kniežatá, ktoré chodili ako sluhovia po zemi. 8 Kto kope jamu, môže do nej spad­núť; kto rúca múr, môže ho uštip­núť had; 9 kto láme kamene, môže sa nimi poraniť; kto rúbe drevo, môže utr­pieť úraz. 10 Keď nie­komu otupie železo a nenab­rúsi os­trie, musí vy­naložiť väčšiu silu, ale oveľa lepšie je po­užiť múd­rosť. 11 Ak had uštip­ne pred za­kliatím, za­klínač je zbytočný. 12 Slová z úst múd­reho sú prívetivé, ale pery hlupáka zničia jeho samého: 13 Počiat­kom slov jeho úst je po­chabosť a koniec jeho rečí je zlé šialen­stvo. 14 Hlupák množí slová, hoci človek ne­môže vedieť, čo bude a čo sa stane, keď bude po ňom. Ktože mu to oznámi? 15 Bláz­na tak unavuje jeho námaha, že ne­poz­ná ani ces­tu do mes­ta. 16 Beda ti krajina, ak je tvojím kráľom mladík a tvoje kniežatá zrána hodujú. 17 Blažená si krajina, ak je tvojím kráľom ušľach­tilý muž a tvoje kniežatá hodujú v pravý čas, aby sa po­sil­nili, a nie opíjali. 18 Pri veľkej ned­ban­livos­ti sa pre­padáva krov, pri nečin­nos­ti rúk za­teká do domu. 19 Chlieb sa pri­pravuje na po­tešenie, víno roz­veselí život a peniaze umožnia všet­ko. 20 Ani vo svojej mys­li ne­zloreč kráľovi, ani vo svojej spál­ni ne­zloreč bohatému, lebo nebes­ký vták rozšíri ten hlas a ok­ríd­lenec oznámi to slovo.

EkumenickýKazateľ10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček