EkumenickýKazateľ3

Kazateľ

Všetko má svoj čas1 Všet­ko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhod­ný čas: 2 je čas narodiť sa a čas zo­mrieť, čas sadiť a čas vy­tŕhať za­sadené, 3 čas za­bíjať a čas liečiť, čas rúcať a čas stavať, 4 čas plakať a čas smiať sa, čas žialiť a čas tan­covať, 5 čas roz­hadzovať kamene a čas zbierať kamene, čas ob­jímať a čas zanechať ob­jímanie, 6 čas hľadať a čas strácať, čas uschovávať a čas od­hadzovať, 7 čas tr­hať a čas zošívať, čas mlčať a čas hovoriť, 8 čas milovať a čas nenávidieť, čas voj­ny a čas mieru. 9 Aký trvalý zisk zo­stane pracujúcemu z toho, s čím sa na­máha? Boh a údel človeka10 Všimol som si za­mest­nanie, ktoré dal Boh ľud­ským synom, aby sa ním za­podievali. 11 Všet­ko krás­ne urobil vo svojom čase, aj večnosť im dal do mys­le, ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiat­ku až do kon­ca ne­vys­tih­ne. 12 Spoz­nal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dob­ro. 13 Aj to, ak nie­kto môže jesť a piť a za­kúsiť dob­ro pop­ri svojej námahe, je Boží dar. 14 Spoz­nal som, že všet­ko, čo Boh koná, tr­vá naveky. Ne­možno k tomu nič pri­dať ani z toho ne­možno ub­rať, Boh tak urobil, aby sa ho ľudia báli. 15 Čo je, je už dáv­no. Čo má byť, bolo už dáv­no. Boh však vy­hľadáva, čo sa po­minulo. Bezprávie a márnosť16 Ďalej som videl pod sln­kom: kde má byť právo, tam je svoj­vôľa; kde má byť spravod­livosť, tam je bez­právie. 17 Po­mys­lel som si: Spravod­livého aj svoj­voľného bude súdiť Boh. Určil čas na každú príležitosť a na každý skutok. 18 Po­mys­lel som si: Je to kvôli ľud­ským synom, aby ich Boh skúšal a tak videli, že je to s nimi ako so zvieratami. 19 Veď údel ľud­ských synov a údel zvierat je rov­naký: ako zo­mrie jeden, tak zo­mrie i druhý, jeden dych je pre všet­kých. Človek ne­má pred­nosť pred zvieratami, lebo všet­ko je már­nosť. 20 Všet­ko ide na jed­no mies­to, všet­ko vzišlo z prachu a všet­ko sa do prachu vracia. 21 Kto vie, či ľud­ský duch vy­stupuje na­hor a duch zvierat zo­stupuje nadol do zeme? 22 Videl som, že niet nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel, veď kto mu umožní, aby videl, čo bude po ňom?

EkumenickýKazateľ3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček