EkumenickýKazateľ4

Kazateľ

1 Ob­rátil som sa a videl som všelijaké ú­tlaky, ktoré sa páchajú pod sln­kom: hľa, slzy utláčaných — a tešiteľa pre nich niet. Násilie tr­peli z rúk svojich utláčateľov — a nik ich ne­potešil. 2 Za šťast­nejších ako tí, čo do­siaľ žijú, som na­zval mŕt­vych, ktorí dáv­no zo­mreli. 3 No lepšie ako tým­to obom je tomu, kto ešte nie je, kto ne­vidí zlé skut­ky, ktoré sa páchajú pod sln­kom. Úspech a márnosť4 Videl som všet­ku námahu a všet­ku vy­darenú prácu, ako vzbudzuje vzájom­nú závisť. Aj to je már­nosť a hon­ba za vet­rom. 5 Hlupák založí svoje ruky a pojedá svoje vlast­né mäso. 6 Lepšia je hr­sť po­koja ako dlane pl­né námahy a hon­by za vet­rom. 7 Ob­rátil som sa a videl som már­nosť pod sln­kom: 8 Osamelý človek, ktorý ne­má ni­koho, ne­má ani syna, ani brata, no niet kon­ca všet­kej jeho námahe, ani jeho oko sa ne­na­sýti bohat­stvom — pre koho sa na­máham, ukracujem sa o dobro? Aj to je már­nosť, je to zlá úloha. 9 Dvom je lepšie ako jed­nému, lebo majú dob­rú od­menu za svoju námahu. 10 Ak pad­nú, jeden druhého zo­dvih­ne. Beda však samot­nému, keď pad­ne, a niet druhého, kto by ho zo­dvihol. 11 Aj dvom, keď ležia, je tep­lo, ale jeden sa ako za­hreje? 12 Jed­not­liv­ca možno pre­môcť, dvaja sa však už po­stavia na od­por, ale troj­itá šnúra sa tak rých­lo ne­pre­trh­ne. 13 Lepší je chudob­ný, ale múd­ry mladík ako starý, ale hlúpy kráľ, ktorý sa už ne­vie dať varovať. 14 Vy­šiel totiž z väzenia, aby bol kráľom, aj keď sa vo svojej krajine narodil chudob­ný. 15 Videl som všet­kých živých, ktorí chodia pod sln­kom, spolu s mladíkom — ná­sled­níkom, ktorý má po ňom na­stúpiť. 16 Nebolo kon­ca všet­kému ľudu, všet­kým tým, čo boli pred nimi. Tí však, čo prídu ne­skôr, sa z neho nebudú radovať, lebo aj to je már­nosť a hon­ba za vet­rom. Správna služba Bohu17 Daj si po­zor na svoje kroky, keď pôj­deš do Božieho domu! Pri­blížiť sa a počúvať je lepšie, ako keď obetu prinášajú hlupáci, lebo ne­vedia, že robia zle.

EkumenickýKazateľ4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček