EkumenickýKazateľ7

Kazateľ

Čo je lepšie?1 Lepšie je dob­ré meno ako vzác­ny olej, lepší deň smr­ti ako deň narodenia. 2 Lepšie než ísť do domu hodovania je ísť do domu zár­mut­ku, v ktorom skončí každý človek. Kým žije, nech si to vez­me k srdcu. 3 Lepšia je mr­zutosť ako smiech, lebo aj pri za­chmúrenej tvári môže byť srd­cu dob­re. 4 Srd­ce múd­rych je v dome zár­mut­ku, ale srd­ce bláz­nov v dome rados­ti. 5 Lepšie je počúvať na­pomínanie múd­reho, než počúvať chválo­spev po­chabých. 6 Smiech bláz­nov je ako pras­kot tŕnia pod hr­n­com. Aj to je már­nosť. 7 Utláčanie ohlúpi múd­reho a ú­platok kazí srd­ce. 8 Lepší je koniec veci ako jej začiatok, tr­pez­livá myseľ je lepšia než po­výšenec­ká. 9 Nenáh­li sa v duchu za mr­zutosťou, lebo mr­zutosť spočíva v hrudi bláz­nov. 10 Nehovor: Ako to, že minulé dni boli lepšie ako tieto? Z múdrosti sa na to ne­pýtaš. 11 Múd­rosť je dob­rá s dedičstvom, je výhodou pre tých, čo vidia sln­ko. 12 Byť v tieni múd­ros­ti je totiž ako byť v tieni peňazí a zis­kom z poznania múd­ros­ti je to, že dáva život tým, čo ju vlast­nia. 13 Po­zri na Božie dielo! Kto môže narov­nať, čo on skrivil? 14 V dobrý deň užívaj dob­ro a v zlý deň po­zri: tak pr­vý, ako aj druhý urobil Boh na to, aby človek nezis­til, čo príde po ňom. Stredná cesta15 To všet­ko som videl počas mojich már­nych dní: je spravod­livý, ktorý hynie, hoci je spravod­livý, a svoj­voľný, ktorý dlho žije, hoci je zlý. 16 Nebuď veľmi spravod­livý a nerob sa príliš múd­rym, prečo by si sa mal zničiť? 17 Nebuď príliš svoj­voľný a nebuď hlúpy, prečo by si mal zo­mrieť, keď ešte ne­na­stal tvoj čas? 18 Dob­ré bude, keď sa toho pri­držíš, ba ani tam­toho sa ne­pus­tíš, veď kto sa bojí Boha, unik­ne tomu všet­kému. 19 Múd­rosť po­silňuje múd­reho viac ako desiati moc­ní, ktorí sú v meste. 20 Niet totiž na zemi spravod­livého človeka, ktorý robí dob­re a neh­reší. 21 Ne­venuj po­zor­nosť všet­kým rečiam, ktoré sa hovoria, aby si ne­počul svoj­ho sluhu, ako ťa pre­klína, 22 veď tvoje srd­ce vie, že aj ty si mnohok­rát pre­klínal iných. 23 To všet­ko som múd­ro pre­skúmal a po­vedal som: Chcem zís­kať múd­rosť! — ale ona bola odo mňa vzdialená. 24 Ďaleké je všet­ko, čo bolo, hl­boké, pre­hl­boké, kto to náj­de? Ženské zvody25 Po­ob­zeral som sa a svoju myseľ som ob­rátil, aby som spoz­nal, skúmal a hľadal múd­rosť a zmysel a spoz­nal som aj svoj­vôľu, bláz­nov­stvo, hlúposť a po­mätenosť. 26 Do­spel som k tomuto: Tr­p­kejšia ako sm­rť je žena, ktorá je osíd­lom, jej srd­ce sieťou a jej ruky putami. Kto sa Bohu páči, unik­ne jej, kto však hreší, toho polapí. 27 Hľa, toto som ob­javil, po­vedal Kazateľ: Porov­nával som jed­no s druhým, aby som našiel zmysel, 28 po ktorom ešte túžila moja duša, no nenašiel som ho. Z tisíc ľudí som našiel jed­ného poriad­neho, ale žena medzi nimi nebola. 29 Iba k tomuto som do­spel: Boh urobil ľudí priamymi, oni však hľadajú samé ú­skoky.

EkumenickýKazateľ7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček