EkumenickýKazateľ5

Kazateľ

1 Ne­uvážene ne­ot­váraj ús­ta a tvoje srd­ce nech sa nenáh­li vy­riecť slovo pred Bohom, lebo Boh je v nebi a ty si na zemi, pre­to nech je málo tvojich slov. 2 Po mnohej námahe pri­chádza sen a hlas hlupáka je v mnohých slovách. 3 Ak dáš Bohu sľub, ne­meškaj ho spl­niť, lebo v hlupákoch ne­má zaľúbenie. Čo sľúbiš, splň! 4 Lepšie je, ak ne­sľubuješ, ako keď sľúbiš, a ne­spl­níš. 5 Nedovoľ ús­tam, aby ti telo zvádzali na hriech, a nehovor pred Božím po­slom, že to bol omyl. Prečo sa má Boh roz­hnevať pre tvoju reč a zničiť dielo tvojich rúk? 6 Pri množs­tve snov a már­nos­tí je totiž aj mnoho slov, tak sa Boha boj! 7 Keď v krajine uvidíš utláčanie chudob­ného, porušovanie práva a spravod­livos­ti, nečuduj sa, lebo na vy­sokého do­zerá ešte vy­šší a nad nimi sú ešte vy­šší. 8 Všetok zisk krajiny z obrobenej zeme pat­rí kráľovi. 9 Kto miluje strieb­ro, strieb­ra sa ne­na­sýti, a kto miluje hoj­nosť, ni­kdy ne­má do­sť. Aj to je már­nosť. 10 Keď sa roz­máha majetok, pri­búdajú aj tí, čo z neho jedia. Aký osoh má z toho majiteľ? Iba toľko, že jeho oči naň hľadia. 11 Slad­ký je spánok sluhu, či sa naje málo alebo veľa, ale sýtosť nedá boháčovi za­spať. 12 Je aj ďalší neduh, ktorý som videl pod sln­kom: bohat­stvo, ktoré majiteľovi na­honobili na jeho nešťas­tie. 13 Zlým počínaním sa to bohat­stvo stratí. Syn, ktorého splodí, nebude mať nič v ruke. 14 Ako vy­šiel z tela svojej mat­ky, tak sa na­hý vráti, pôj­de ako prišiel. Ne­od­nesie si nič zo svojej námahy, čo by uniesol v ruke. 15 Je aj ďalší neduh: každý odíde, ako prišiel, čo zís­ka, keď sa bude na­máhavo hnať za vet­rom? 16 Po všet­ky svoje dni v tme jedával, v mnohej mr­zutos­ti, chorobe a pod­ráždenos­ti. 17 Hľa, čo som ja videl — dob­ro, ktoré je pek­né: jesť, piť a vidieť dob­ro v celej svojej námahe, ktorou sa človek na­máha pod sln­kom počas vy­meraných dní života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho podiel. 18 Každý človek, ktorému Boh dal bohat­stvo, po­klady, umožnil mu z toho užívať, zo­brať si podiel a radovať sa vo svojej námahe, do­stal Boží dar, 19 pre­tože človek príliš ne­mys­lí na dni svoj­ho života, lebo Boh radosťou za­mest­náva jeho srd­ce.

EkumenickýKazateľ5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček