EkumenickýKazateľ8

Kazateľ

Úcta ku kráľovi1 Kto je ako múd­ry a kto po­zná výz­nam vecí? Múd­rosť roz­jasňuje človeku tvár, ale tvrdo­sť jeho tvár mení. 2 Dbaj na roz­kaz kráľa, a to pre prísahu Bohu. 3 Ne­ponáhľaj sa odísť spred jeho tváre, ne­prihováraj sa v zlej veci, lebo všet­ko, čo chce, urobí. 4 Veď slovo kráľa je moc­né a kto mu po­vie: Čo robíš? 5 Kto za­chováva pri­kázanie, ne­obľúbi si zlú vec, srd­ce múd­reho po­zná čas aj spôsob. 6 Každá záľuba má svoj čas a spôsob, hoci na človeka dolieha veľa zla, 7 lebo ni­kto ne­vie, čo bude. Kto mu oznámi, ako bude? 8 Niet človeka, ktorý by vládol vet­ru a mohol ho za­držať, ni­kto ne­má moc nad dňom smr­ti, z toho boja niet úniku, ani svoj­vôľa nezach­ráni toho, kto ju pácha. Nepochopiteľné Božie cesty9 To všet­ko som videl, keď som sa venoval všet­kému, čo sa deje pod sln­kom v čase, keď človek vlád­ne nad druhým človekom na jeho škodu. 10 Pri­tom som videl po­chovaných svoj­voľníkov, ktorí vchádzali na sväté mies­to, no z neho od­chádzali, avšak tí, čo konali správ­ne, upad­li v meste do za­bud­nutia. Aj to je már­nosť! 11 Keďže sa roz­sudok nad zlým skut­kom ne­vykonáva rých­lo, v ľudských srd­ciach ras­tie od­vaha konať zlo, 12 veď hriešnik pácha zlo stok­rát a predĺži sa mu život. Ja však viem, že bohaboj­ným bude dob­re, tým, ktorí majú bázeň pred Bohom. 13 Svoj­voľníkovi však dob­re nebude, ne­predĺžia sa ako tieň dni tomu, u koho niet báz­ne pred Bohom. 14 Aj takáto már­nosť sa deje na zemi: sú spravod­liví, ktorým sa vodí, akoby robili skut­ky svoj­voľníkov, a sú svoj­voľníci, ktorým sa vodí, akoby robili skut­ky spravod­livých. Po­vedal som: aj toto je már­nosť! 15 Chválil som teda radosť, lebo pre človeka niet nič lepšieho pod sln­kom ako jesť, piť a radovať sa. Toto ho bude sprevádzať v jeho námahe, počas dní jeho života, ktoré mu dal Boh pod sln­kom. 16 Keď som sa dal na po­znávanie múd­ros­ti a na po­zorovanie námahy, ktorá sa koná na zemi, že človek ani vo dne, ani v noci ne­má spánok na očiach, 17 videl som všet­ky Božie skut­ky, takže človek ne­môže vy­stih­núť dianie, ktoré sa deje pod sln­kom. Človek sa bude totiž na­máhať, aby ho našiel, ale ho nenáj­de, aj keby múd­ry hovoril, že ho po­zná, náj­sť ho ne­môže.

EkumenickýKazateľ8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček