EkumenickýKazateľ11

Kazateľ

Činorodý život1 Púšťaj svoj chlieb po vod­nej hladine, lebo po mnohých dňoch ho náj­deš. 2 Daj podiel sied­mim aj ôs­mim, lebo ne­vieš, čo zlé sa stane na zemi. 3 Ak sa na­pl­nia ob­laky, vy­lejú na zem dážď, ak pad­ne strom na juh alebo sever, ostane na tom mies­te, kam spadol. 4 Kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať, a kto hľadí na ob­laky, nebude žať. 5 Ako ne­poz­náš ces­tu vet­ra, ne­vieš, ako sa tvoria kos­ti v lone tehot­nej ženy, tak ne­poz­náš konanie Boha, ktorý všet­ko spôsobuje. 6 Zrána roz­sievaj svoje semeno a do večera nenechaj svoju ruku nečin­nú, lebo ne­vieš, čo sa vy­darí: to či ono, alebo či oboje bude dob­ré. Rady mladým ľuďom7 Slad­ké je svet­lo a očiam lahodí vidieť sln­ko. 8 Ak bude žiť človek mnoho rokov, počas všet­kých nech sa raduje; nech pamätá na dni tem­nos­ti, lebo tých bude veľa. Všet­ko, čo príde, je már­nosť. 9 Raduj sa, mladík, vo svojej mlados­ti, nech sa ti srd­ce roz­veseľuje v mladých dňoch! Kráčaj ces­tami, ktorými ťa po­vedie tvoje srd­ce a kam si žiadajú tvoje oči! No vedz, že za všet­ko toto ťa Boh pred­volá na súd. 10 Od­stráň mr­zutosť zo svoj­ho srd­ca a od­háňaj zlo od tela, lebo mladosť a čerň vlasov je már­nosť.

EkumenickýKazateľ11

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček