Ekumenický2. Petrov3

2. Petrov

Prísľub Pánovho príchodu1 Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem, a v oboch som kar­haním pre­búdzal vaše čis­té mys­lenie, 2 aby ste pamätali na slová, ktoré pred­povedali svätí proroci, a na to, čo pri­kázal Pán a Spasiteľ a čo vám odo­vzdali apoštoli. 3 Vedz­te predovšet­kým, že v posledných dňoch prídu po­smievači, ktorí žijú, ako sa im za­chce, 4 a budú sa po­smievať: Čo sa stalo so sľubom o jeho príchode? Veď od­kedy zo­snuli ot­covia, všet­ko os­táva tak, ako bolo na začiat­ku stvorenia! 5 Tým, čo to tvr­dia, totiž unik­lo, že nebesá boli od­dáv­na a zem na Božie slovo po­vs­tala z vody a spočíva na vode. 6 Vodou bol nie­kdajší svet za­topený a zničený. 7 To is­té slovo za­chováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bez­božných ľudí. 8 To jed­no však nech vám nezos­táva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. 9 Pán ne­mešká so svojím pri­sľúbením, ako sa nie­ktorí naz­dávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nech­ce, aby nie­kto za­hynul, ale chce, aby sa všet­ci dali na po­kánie. 10 Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom po­minú, živ­ly sa rozp­lynú v ohni a zem i jej diela budú súdené. 11 Keď sa toto všet­ko má rozp­lynúť, akí musíte byť svätí a nábožní vo svojom správaní vy, 12 čo túžob­ne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozp­lynú v ohni a živ­ly roz­topia v páľave?! 13 Podľa jeho pri­sľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých pre­býva spravod­livosť. 14 Pre­to, milovaní, keďže očakávate takéto veci, usiluj­te sa, aby vás Pán našiel ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných, v pokoji. 15 A zhovievavosť nášho Pána po­kladaj­te za spásu, ako vám na­písal aj náš milovaný brat Pavol podľa múd­ros­ti, ktorá mu bola daná. 16 Tak hovorí o týchto veciach aj vo všet­kých svojich lis­toch. V nich sú is­té veci ťažko po­chopiteľné, takže ich, ako aj os­tat­né Pís­ma, ne­učení a ne­u­tvr­dení ľudia pre­krúcajú na vlast­nú záhubu. 17 Vy teda, milovaní, keď to už vo­pred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali oklamať bludom bez­božníkov a ne­pad­li zo svoj­ho pev­ného po­stavenia, 18 ale vzras­taj­te v milosti a po­znávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. Jemu sláva aj teraz, aj naveky. Amen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček