Ekumenický2. Petrov1

2. Petrov

Pozdrav1 Šimon Peter, služob­ník a apoštol Ježiša Kris­ta, tým, ktorí vďaka spravod­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta prijali takú vzác­nu vieru ako my. 2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána. Povolanie a vyvolenie kresťana3 Jeho božs­ká moc nám darovala všet­ko po­treb­né pre život a nábožnosť, keď sme po­znali toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a konajúcou mocou. 4 Tým nám daroval vzác­ne a veľmi veľké pri­sľúbenia, aby ste pro­stred­níc­tvom nich mali účasť na Božej prirodzenos­ti a unik­li záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiados­tivosť. 5 Práve pre­to sa všemožne usiluj­te a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnosti po­znávanie, 6 k poznávaniu seba­ov­ládanie, k sebaovládaniu vy­trvalosť, k vytrvalosti nábožnosť, 7 k nábožnosti brat­skú od­danosť, k bratskej od­danos­ti lás­ku. 8 Ak totiž toto všet­ko máte a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečin­ní a ne­plod­ní v poznávaní nášho Pána Ježiša Kris­ta. 9 Kto to však ne­má, je slepý, krát­ko­zraký a za­búda na to, že bol očis­tený od svojich nie­kdajších hriechov. 10 Pre­to sa tým väčšmi usiluj­te, bratia, upev­niť svoje po­volanie a vy­volenie. Keď to budete robiť, ni­kdy sa ne­pot­knete. 11 Tak budete mať ú­pl­ne zais­tený prí­stup do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. 12 Pre­to vám to chcem ustavične pri­pomínať, aj keď to viete a ste upev­není v pravde, ktorú ste prijali. 13 Po­kladám za správ­ne, kým som v tomto stane tela, pre­búdzať a na­pomínať vás. 14 Viem, že čo­skoro zložím ten­to svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kris­tus. 15 Budem sa teda aj ja ustavične usilovať, aby ste si tieto veci po mojom od­chode pri­pomínali. Kristova sláva a prorocké slovo16 Keď sme vás obo­znamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Kris­ta, ne­pridŕžali sme sa nejakých vy­mys­lených bájí, lebo sami sme boli očitými sved­kami jeho veleb­nos­ti. 17 Veď prijal česť a slávu od Boha Ot­ca, keď mu z velebnej slávy za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. 18 Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svätom vr­chu, 19 a tak sa proroc­ké slovo stalo pre nás moc­nejším. Dob­re robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na tem­nom mies­te, až kým nezažiari deň a ne­vyj­de vám v srdciach zor­nička. 20 Predovšet­kým buďte si vedomí toho, že ani jed­no proroc­tvo v Písme ne­vznik­lo na zá­klade vlast­ného vý­kladu skutočnos­ti. 21 Veď proroc­tvo ni­kdy ne­povs­talo z vôle človeka, ale ľudia po­slaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček