Ekumenický2. Petrov3,3

2. Petrov 3:3

Vedz­te predovšet­kým, že v posledných dňoch prídu po­smievači, ktorí žijú, ako sa im za­chce,


Verš v kontexte

2 aby ste pamätali na slová, ktoré pred­povedali svätí proroci, a na to, čo pri­kázal Pán a Spasiteľ a čo vám odo­vzdali apoštoli. 3 Vedz­te predovšet­kým, že v posledných dňoch prídu po­smievači, ktorí žijú, ako sa im za­chce, 4 a budú sa po­smievať: Čo sa stalo so sľubom o jeho príchode? Veď od­kedy zo­snuli ot­covia, všet­ko os­táva tak, ako bolo na začiat­ku stvorenia!

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 vediac najprv to, že v po­sled­ných dňoch prij­dú po­smievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlast­ných žiados­tí

Evanjelický

3 Predovšet­kým vedz­te, že po­smievači, žijúci podľa svojich žiados­tí, prídu v po­sled­né dni s výs­mechom

Ekumenický

3 Vedz­te predovšet­kým, že v posledných dňoch prídu po­smievači, ktorí žijú, ako sa im za­chce,

Bible21

3 Pře­devším věz­te, že v po­sledních dnech při­jdou ne­horázní po­směvači ve­dení svý­mi vlastní­mi chout­ka­mi

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček