Ekumenický2. Petrov3,15

2. Petrov 3:15

A zhovievavosť nášho Pána po­kladaj­te za spásu, ako vám na­písal aj náš milovaný brat Pavol podľa múd­ros­ti, ktorá mu bola daná.


Verš v kontexte

14 Pre­to, milovaní, keďže očakávate takéto veci, usiluj­te sa, aby vás Pán našiel ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných, v pokoji. 15 A zhovievavosť nášho Pána po­kladaj­te za spásu, ako vám na­písal aj náš milovaný brat Pavol podľa múd­ros­ti, ktorá mu bola daná. 16 Tak hovorí o týchto veciach aj vo všet­kých svojich lis­toch. V nich sú is­té veci ťažko po­chopiteľné, takže ich, ako aj os­tat­né Pís­ma, ne­učení a ne­u­tvr­dení ľudia pre­krúcajú na vlast­nú záhubu.

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 A zhovievavosť nášho Pána po­važuj­te za spasenie, ako vám aj náš milovaný brat Pavel písal podľa jemu danej múd­ros­ti,

Evanjelický

15 Zhovievavosť nášho Pána po­kladaj­te za spasenie, ako vám písal aj náš milovaný brat Pavel podľa múd­ros­ti jemu danej.

Ekumenický

15 A zhovievavosť nášho Pána po­kladaj­te za spásu, ako vám na­písal aj náš milovaný brat Pavol podľa múd­ros­ti, ktorá mu bola daná.

Bible21

15 Trpě­livost naše­ho Pá­na chápej­te jako příleži­tost ke spáse. (Tak vám to také s moud­rostí, kte­rou do­stal, píše náš mi­lovaný bra­tr Pavel,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček