Ekumenický2. Petrov3,16

2. Petrov 3:16

Tak hovorí o týchto veciach aj vo všet­kých svojich lis­toch. V nich sú is­té veci ťažko po­chopiteľné, takže ich, ako aj os­tat­né Pís­ma, ne­učení a ne­u­tvr­dení ľudia pre­krúcajú na vlast­nú záhubu.


Verš v kontexte

15 A zhovievavosť nášho Pána po­kladaj­te za spásu, ako vám na­písal aj náš milovaný brat Pavol podľa múd­ros­ti, ktorá mu bola daná. 16 Tak hovorí o týchto veciach aj vo všet­kých svojich lis­toch. V nich sú is­té veci ťažko po­chopiteľné, takže ich, ako aj os­tat­né Pís­ma, ne­učení a ne­u­tvr­dení ľudia pre­krúcajú na vlast­nú záhubu. 17 Vy teda, milovaní, keď to už vo­pred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali oklamať bludom bez­božníkov a ne­pad­li zo svoj­ho pev­ného po­stavenia,

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 jako aj vo všet­kých lis­toch, keď v nich hovorí o tom­to, v ktorých sú nie­ktoré ťažko po­chopiteľné veci, ktoré ne­učení a ne­upev­není pre­krúcajú ako aj os­tat­né pís­ma na svoje vlast­né za­tratenie.

Evanjelický

16 O tom­to hovoril vo všet­kých svojich lis­toch, v ktorých nie­ktorým veciam ťažko roz­umieť. A ne­učení a ne­u­tvr­dení ľudia ich, práve tak ako os­tat­né Pís­ma, aj pre­krúcajú na vlast­nú skazu.

Ekumenický

16 Tak hovorí o týchto veciach aj vo všet­kých svojich lis­toch. V nich sú is­té veci ťažko po­chopiteľné, takže ich, ako aj os­tat­né Pís­ma, ne­učení a ne­u­tvr­dení ľudia pre­krúcajú na vlast­nú záhubu.

Bible21

16 který tyto věci zmiňuje ve všech svých lis­tech. Něk­teré z nich jsou ne­s­na­dno sro­zu­mi­telné, a tak je ne­vědo­mí a ne­stálí li­dé k vlastní záhu­bě pře­kru­cují stejně jako ostatní Písma.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček