Ekumenický2. Petrov3,18

2. Petrov 3:18

ale vzras­taj­te v milosti a po­znávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. Jemu sláva aj teraz, aj naveky. Amen.


Verš v kontexte

16 Tak hovorí o týchto veciach aj vo všet­kých svojich lis­toch. V nich sú is­té veci ťažko po­chopiteľné, takže ich, ako aj os­tat­né Pís­ma, ne­učení a ne­u­tvr­dení ľudia pre­krúcajú na vlast­nú záhubu. 17 Vy teda, milovaní, keď to už vo­pred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali oklamať bludom bez­božníkov a ne­pad­li zo svoj­ho pev­ného po­stavenia, 18 ale vzras­taj­te v milosti a po­znávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. Jemu sláva aj teraz, aj naveky. Amen.

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale ras­tite v milos­ti a známos­ti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. Jemu sláva i teraz i na deň veku. Ameň.

Evanjelický

18 ale vzras­taj­te v milos­ti a po­znaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. Jemu sláva aj teraz, aj naveky! [Amen.]

Ekumenický

18 ale vzras­taj­te v milosti a po­znávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. Jemu sláva aj teraz, aj naveky. Amen.

Bible21

18 Kéž stále ros­tete v mi­losti a po­znání naše­ho Pá­na a Spa­si­te­le Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček