Ekumenický2. Petrov2

2. Petrov

Falošní proroci a učitelia1 Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonos­né náuky. Keďže však za­prú aj samého Pána, ktorý ich vy­kúpil, uvalia na seba rých­lu skazu. 2 A mnohí budú na­sledovať ich vý­stred­nos­ti a budú po­tupovať ces­tu prav­dy. 3 Z chamtivosti sa budú usilovať zís­kať vás falošnými rečami, ale ich súd je pri­pravený a ich za­tratenie, ktoré im hrozí, ne­spí. 4 Veď Boh ne­ušet­ril ani an­jelov, keď zhrešili, ale ich uvr­hol spútaných do tem­noty pod­svetia, aby tam boli strážení, až po­kým ne­pred­stúpia pred súd. 5 Ani starý svet ne­ušet­ril, keď pri­viedol po­topu na bez­božný svet, ale No­acha, hlásateľa spravod­livos­ti, za­chránil ako ôs­meho spolu s inými sied­mimi. 6 Aj mes­tá Sodomu a Gomoru od­súdil na zánik a ob­rátil na popol ako od­strašujúci prí­klad pre budúcich bez­božníkov, 7 ale spravod­livého Lóta, ktorý sa trápil bez­uz­dným správaním ne­mrav­níkov, za­chránil. 8 Kým ten­to spravod­livý pre­býval medzi nimi, deň čo deň sa vo svojej spravod­livej duši trápil, keď počul a videl ich zlé skut­ky. 9 Pán však vie vy­trh­núť nábožných z pokušenia, a ne­spravod­livých ponechať až do dňa súdu a po­tres­tať, 10 a to naj­mä tých, čo sa ženú za telom s nečistými žiadosťami a po­hŕdajú Pánovou au­to­ritou. 11 a ani an­jeli, hoci sú silou a mocou väčší, ne­vynášajú proti nim pred Pánom za­tracujúci súd. 12 Oni však ako nerozum­ná zver, od prírody určená na lov a za­bíjanie, rúhajú sa tomu, čo ne­poz­najú; za­hynú vo svojej skazenos­ti a 13 stih­ne ich od­plata za ne­právosť. Hýrenie vo dne po­kladajú za roz­koš, sú poškvr­nou a haneb­nosťou a na spoločných hos­tinách s vami sa od­dávajú roz­košiam. 14 Ich oči sú pl­né cudzoložs­tva a ne­vedia sa na­sýtiť hriechu, vábia ne­stále duše, srd­cia majú vy­cvičené v chamtivosti, sú deťmi kliat­by. 15 Keďže opus­tili pravú ces­tu, za­blúdili, dali sa na ces­tu Bileáma, Beórov­ho syna, ktorému sa za­páčila od­plata za ne­právosť. 16 Bol však po­kar­haný za vlast­nú ne­právosť; ne­mé ťažné zviera pre­hovorilo ľud­ským hlasom a za­bránilo bláz­nov­stvu proroka. 17 Tí ľudia sú ako pramene bez vody, ob­laky, ktoré ženie vích­rica; je pre nich pri­pravená naj­tem­nejšia tma. 18 Vedú totiž pyšné a prázd­ne reči, lákajú bez­uz­dnými teles­nými žiadosťami takých, čo práve ušli spomedzi tých, čo žijú v blude. 19 Sľubujú im slobodu, hoci sami sú ot­rok­mi skazy; veď každý je ot­rokom toho, čo si ho pod­manilo. 20 Ak sa totiž tí, čo unik­li poškvr­nám sveta tým, že po­znali nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta, znova s nimi za­pletajú a podľah­nú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. 21 Bolo by pre nich lepšie, keby neboli po­znali ces­tu spravod­livos­ti, ako keď sa po­tom, ako ju po­znali, od­vrátili od svätého pri­kázania, ktoré do­stali. 22 Spl­nilo sa na nich prav­divé prís­lovie: Pes sa k tomu vrátil, čo vy­vrátil umyté prasa váľa sa v blate za­sa.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček