Ekumenický2. Petrov3,17

2. Petrov 3:17

Vy teda, milovaní, keď to už vo­pred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali oklamať bludom bez­božníkov a ne­pad­li zo svoj­ho pev­ného po­stavenia,


Verš v kontexte

16 Tak hovorí o týchto veciach aj vo všet­kých svojich lis­toch. V nich sú is­té veci ťažko po­chopiteľné, takže ich, ako aj os­tat­né Pís­ma, ne­učení a ne­u­tvr­dení ľudia pre­krúcajú na vlast­nú záhubu. 17 Vy teda, milovaní, keď to už vo­pred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali oklamať bludom bez­božníkov a ne­pad­li zo svoj­ho pev­ného po­stavenia, 18 ale vzras­taj­te v milosti a po­znávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. Jemu sláva aj teraz, aj naveky. Amen.

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 Vy teda, milovaní, znajúc to vopred chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu za­vedení bludom tých bez­božných a ne­vypad­li tak z vlast­nej pev­nos­ti.

Evanjelický

17 Vy teda, milovaní, ktorí to vo­pred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ne­mrav­níkov a ne­stratili ste pev­nú po­stať,

Ekumenický

17 Vy teda, milovaní, keď to už vo­pred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali oklamať bludom bez­božníkov a ne­pad­li zo svoj­ho pev­ného po­stavenia,

Bible21

17 Vy, mi­lovaní, to ví­te pře­dem, a tak se chraň­te. Nenech­te se strh­nout blu­dem těch zvrhlíků, ne­odpa­dej­te od své stá­losti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček