RoháčekÁmos1

Ámos

Prorok a jeho doba. Hospodin bude revať so Siona.1 Slová Ámosa, ktorý bol medzi pas­tier­mi z Tekoy, ktoré videl o Iz­raelovi za dní Uziáša, jud­ského kráľa, a za dní Jeroboáma, syna Jo­asov­ho, iz­rael­ského kráľa, dva roky pred zemetrasením. 2 A po­vedal: Hos­podin bude revať so Si­ona a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas; smútiť budú pasien­ky pas­tierov, a uschne temeno Kar­mela. Pomsta národom, nepriateľským Izraelovi. Sýria.3 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Damašku a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože mlátili Gileáda želez­nými mlátid­lami. 4 A p­reto pošlem oheň na dom Chazaelov, ktorý strávi paláce Ben-hadadove. 5 A polámem závoru Damašku a vy­plienim obyvateľa z údolia Ávena a toho, ktorý drží ber­lu, z domu Édena, a ľud Sýrie poj­de do zajatia do Kíra, hovorí Hos­podin. Filištínsko. Týrus.6 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Gazy a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože od­vádzali zajatých, všet­kých, čo ich len bolo, do zajatia, aby ich vydali Edomovi. 7 A p­reto pošlem oheň na múr Gazy, a strávi jej paláce. 8 A vy­plienim obyvateľa z Ašdóda a toho, ktorý drží ber­lu, z Aškalona a ob­rátim svoju ruku proti Ek­ronu, a za­hynie ostatok Filištínov, hovorí Pán Hos­podin. 9 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Týru a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože vy­dávali zajatých, všet­kých, čo ich len bolo, Edomovi a ne­pamätali na sm­luvu bratov. 10 P­reto pošlem oheň na múr Týru, a strávi jeho paláce. Edom. Ammon.11 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Edoma a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože stíhal svoj­ho brata mečom a udusil všet­ku svoju ľútosť, a jeho hnev tr­há, dravý, ne­pres­taj­ne, a svoju prch­livosť drží na večnosť. 12 A p­reto pošlem oheň na Téman, a strávi paláce Boc­ry. 13 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení synov Am­monových a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože roz­párali tehot­né Gileáda, aby rozšírili svoje územie. 14 A p­reto zanietim oheň na múre Rab­by, a strávi jej paláce za vojen­ného kriku v deň boja, za búr­ky v deň vích­rice. 15 A ich kráľ poj­de do zajatia, on i jeho kniežatá spolu, hovorí Hos­podin.

RoháčekÁmos1