RoháčekÁmos5

Ámos

Hľadať Hospodina a žiť.1 Počuj­te toto slovo, ktoré ja vy­nášam proti vám ako nárek, dome Iz­raelov! 2 Pad­la, ne­povs­tane viacej pan­na Iz­raelova. Hodená je na svoju zem; niet toho, kto by ju po­z­dvihol. 3 Lebo tak­to hovorí Pán Hos­podin: Mes­to, ktoré vy­vedie tisíc, ponechá zbytok sto, a to, ktoré vy­vedie sto, ponechá domu Iz­raelov­mu zbytok desať. 4 Lebo tak­to hovorí Hos­podin domu Iz­raelov­mu: Hľadaj­te ma a žite! 5 A nehľadaj­te Bét-ela ani nechoďte do Gil­gala jako ani ne­prechoďte do Béršeby; lebo Gil­gal poj­de is­tot­ne do zajatia, a Bét-el bude na nič. 6 Hľadaj­te Hos­podina a žite, aby ne­prenikol ako oheň do domu Jozefov­ho, a trávil by, kým by nebolo Bét-elu toho, kto by uhasil! 7 Tí ktorí ob­racajú súd na palinu a spraved­livosť nechávajú na zemi. 8 No, ten, ktorý učinil Plejady a Ori­ona, ktorý ob­racia tôňu smr­ti na ráno a deň za­temňuje na noc, ktorý privoláva vody mora a vy­lieva ich na tvár zeme, Hos­podin je jeho meno! 9 Ktorý pôsobí to, aby sa za­blesk­la zkaza nad sil­ným, a prišla zkaza na pev­nosť. 10 Nenávidia v bráne toho, kto kar­há, a toho, kto hovorí prav­du, majú v ohav­nos­ti. 11 A tak pre­to, že šliapete po chudob­nom a beriete od neho bremeno obilia, na­staväli ste síce domov z tesaného kameňa, ale nebudete bývať v nich; na­sadili ste vzác­nych viníc, ale nebudete piť ich vína. 12 Lebo znám, aké mnohé vaše pre­stúpenia a moc­né vaše hriechy, ktorí trápite spraved­livého, ktorí beriete ú­platok pok­ryť vinu a zo­hýnate bied­nych v bráne. 13 Pre­to roz­um­ný mlčí v takom čase, lebo je to zlý čas. 14 Hľadaj­te dob­ré a nie zlé, aby ste žili, a tak bude Hos­podin, Bôh Zá­stupov, s vami, jako hovoríte. 15 Nenáviďte zlé a miluj­te dob­ré a po­stav­te v bráne súd; snáď sa zmiluje Hos­podin, Bôh Zá­stupov, nad ostat­kom Jozefovým. 16 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Zá­stupov, Pán: Po všet­kých uliciach nárek, a po všet­kých námes­tiach po­vedia: Beda, beda! A po­volajú oráča k smút­ku a k náreku tých, ktorí vedia kvíliť. 17 A po všet­kých viniciach bude nárek, pre­tože prej­dem tvojím stredom, hovorí Hos­podin. 18 Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hos­podinov! Načo vám je deň Hos­podinov? Lebo je tmou a nie svet­lom. 19 Jako keď uteká nie­kto pred levom, a nadíde na neho med­veď, alebo keď vojde do domu a oprie sa rukou o stenu, po­hryzie ho had. 20 Či nie je deň Hos­podinov tmou a nie svet­lom, mrákavou, a dňom, v ktorom niet jasu? Bôh zavrhol obeti bezbožných.21 Nenávidím, za­vr­hol som vaše sviat­ky a nezavoniam vašich sláv­nost­ných shromaždení. 22 Lebo ak mi aj budete obetovať zápal­né obeti a svoje obil­né dary obet­né, nebudú mi príjem­né, a na po­koj­né obeti vášho vy­kŕmeného dobyt­ka nepozriem. 23 Od­stráň odo mňa hukot svojich pies­ní, ani hud­bu tvojich hárf nech­cem počuť. 24 A tak nech sa valí súd ako vody a spraved­livosť ako nevysychajúci potok moc­ný. 25 Či ste mi donies­li bit­né obeti alebo obil­ný dar obet­ný na púšti za štyridsať rokov, dome Iz­raelov? 26 Ale ste nosili stán svoj­ho Molocha a Kij­júna, svoje ob­razy, hviez­du svoj­ho boha, ktoré ste si pri­pravili. 27 Pre­to vás pre­stehujem za Damašek, hovorí ten, ktorého meno je Hospodin, Bôh Zá­stupov.

RoháčekÁmos5