RoháčekÁmos4

Ámos

Hriechy popredných v Izraelovi. Trest neúrodou.1 Počuj­te toto slovo, vy bázanské kravy, ktoré s­te na vr­chu Samárie a ktoré utis­kujete chudob­ných a drtíte bied­nych, ktoré hovoríte svojim pánom: Dones, a budeme piť! 2 Pán Hos­podin pri­sahal na svoju svätosť, že hľa, idú na vás dni, že vás vez­mú preč za háky a to, čo zo­stane po vás, na rybár­ske udice. 3 A vy­j­dete trh­linami idúc každá priamo pred seba, a od­vrh­nete palác, hovorí Hos­podin. 4 Poďte do Bét-ela a pre­stupuj­te zákon Boží, do Gil­gala, rozm­nožuj­te pre­stúpenia a potom ráno donášaj­te svoje bit­né obeti, tretieho dňa svoje desiat­ky! 5 A kaďte z kvaseného obeť chvály a pre­volaj­te dob­rovoľné obeti, rozh­lás­te! Lebo vy to tak radi, synovia Iz­raelovi, hovorí Pán Hos­podin. 6 A pre­to som i ja vám dal čis­totu zubov vo všet­kých vašich mes­tách a nedos­tatok chleba na všet­kých vašich mies­tach, avšak nenav­rátili ste sa ku mne, hovorí Hos­podin. 7 A pre­to som i ja za­držal od vás dážď, keď bolo ešte tri mesiace do žat­vy, a dal som, aby pršalo na jed­no mes­to, a na druhé mes­to som nedal pršať; jed­na čias­t­ka poľa bola zvlažená dažďom, a d­ruhá čiastka, na ktorú ne­pršalo, uschla. 8 A tak sa túlaly dve, tri mes­tá do jed­ného mes­ta, aby sa na­pily vody, ale sa ne­na­pily, čo by boly maly do­sť, a nenav­rátili ste sa ku mne, hovorí Hos­podin. 9 Bil som vás suchom a rudou; množs­tvo vašich za­hrád a viníc, vašich fíkov a olív požraly húsenice, a nenav­rátili ste sa ku mne, hovorí Hos­podin. 10 Po­slal som na vás mor ako kedysi na Egypt, po­bil som vašich mláden­cov mečom vydajúc zároveň vaše kone do zajatia a spôsobil som to, aby vy­stúpil sm­rad vašich táborov, a to do vašich noz­dier, a nenav­rátili ste sa ku mne, hovorí Hos­podin. 11 Pod­vrátil som niek­torých medzi vami tak, ako čo Bôh pod­vrátil Sodomu a Gomoru, a boli ste jako hlaveň, vy­tr­hnutá z ohňa, a nenav­rátili ste sa ku mne, hovorí Hos­podin. 12 Pre­to ti tak učiním, Iz­raelu, a preto, že ti to učiním, pri­prav sa vús­trety svoj­mu Bohu, Iz­raelu! 13 Lebo hľa, ten, ktorý utvoril vr­chy a stvoril vietor a ktorý oznamuje človekovi, čo mys­lí; ktorý činí ran­nú zoru mrákavou a kráča po výšinách zeme, Hos­podin, Bôh Zá­stupov, je jeho meno!

RoháčekÁmos4