RoháčekÁmos9

Ámos

Ani na dne mora sa neskryje bezbožník.1 Videl som Pána stáť vedľa ol­tára, a riekol: Uder hlavicu, aby sa za­trias­ly prahy a od­raz ich a hoď na hlavu ich všet­kých, a ich ostatok po­bijem mečom; ni­kto im ne­unik­ne, ani sa im ni­kto nezach­ráni útekom. 2 Keby sa pre­borili do pek­la, od­tiaľ ich vez­me moja ruka; a keby vy­šli hore do neba, aj odtiaľ ich strh­nem; 3 keby sa ukryli na vr­chu Kar­mela, vy­kutám ich od­tiaľ a vez­mem ich; keby sa skryli pred mojimi očima na dne mora, od­tiaľ roz­kážem hadovi, a vy­hryzie ich; 4 a keby odišli do zajatia pred svojimi ne­priateľmi, od­tiaľ roz­kážem meču, a po­bije ich a ob­rátim svoje oko na nich na zlé a nie na dob­ré. Všemohúci Pán bude previevať Izraela.5 Lebo Pán Hos­podin Zá­stupov je to, ktorý keď sa dot­kne zeme, rozp­lýva sa, a smútia všet­ci, ktorí bývajú na nej, a vy­stúpi celá jako rieka Níl a kles­ne jako rieka Egyp­ta; 6 ktorý si stavia svoje ­vr­ch­né paláce na nebi a svoju klen­bu založil nad zemou, ktorý volá na vody mora a vy­lieva ich na tvár zeme; Hos­podin je jeho meno. 7 Či nie ste mi vy, synovia Iz­raelovi, jako synovia Et­hi­opov? hovorí Hos­podin. Či som ne­vyviedol Iz­raela z Egypt­skej zeme hore, Filištínov z Kaf­tora a Sýra z Kíra? 8 Hľa, oči Pána Hos­podina proti tomu hriešnemu kráľov­stvu, a za­hladím ho s tvári zeme, krome že priam cel­kom neza­hladím domu Jakobov­ho, hovorí Hos­podin. 9 Lebo hľa, ja pri­kážem a budem pre­vievať dom Iz­raelov medzi všet­kými národami, jako sa pre­vieva riečicou, ale neprepadne ani jediné zrno na zem. 10 Od meča po­mrú všet­ci hriešnici z môjho ľudu, ktorí hovoria: Ne­prib­líži sa k nám ani nenadíde na nás zlé. Stán Dávidov. Proroctvo na Krista a na jeho slávne kráľovstvo.11 Toho dňa po­stavím stán Dávidov, pad­lý, a ohradím ich trh­liny, po­stavím jeho zboreniny a vy­budujem ho jako za dní d­riev­neho veku, 12 aby dedične vlád­li ostat­kom Edoma a všet­kými národami, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Hos­podin, ktorý to učiní. 13 Hľa, idú dni, hovorí Hos­podin, že oráč bude stíhať žen­ca a ten, kto šliape hroz­ná, roz­sievača semena, vr­chy budú kvap­kať slad­kým vínom, a všet­ky brehy sa budú rozp­lývať hojnosťou. 14 A do­vediem zpät zajatých svoj­ho ľudu Iz­raela, a vy­stavia spust­lé mes­tá a budú bývať v nich, budú sadiť vinice a budú piť ich víno, narobia za­hrád a budú jesť ich ovocie. 15 A tak ich za­sadím na ich zemi, a nebudú viacej vy­korenení s po­vr­chu svojej zeme, ktorú som im dal, hovorí Hos­podin, tvoj Bôh.

RoháčekÁmos9