RoháčekÁmos2

Ámos

Ďaľšie tresty. Moáb.1 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Moába a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože spálil kos­ti kráľa Edoma na váp­no. 2 A p­reto pošlem oheň na Moába, a strávi paláce Kerij­jóta, a Moáb zo­mrie v sur­me za vojen­ného kriku a za zvuku trúby. 3 A vy­plienim sud­cu z jeho stredu a všet­ky jeho kniežatá po­bijem s ním, hovorí Hos­podin. Hriechy Júdu a Izraela. Pomsta Božia.4 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Júdu a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože za­vr­h­li zákon Hos­podinov a ne­os­tríhali jeho ustanovení, a za­vied­ly ich do bludu ich lži, za ktorými chodili ich ot­covia. 5 A p­reto pošlem oheň na Júdu, a strávi paláce Jeruzalema. 6 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Iz­raela a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože predávali spraved­livého za peniaze a núdz­neho pre pár obuvi, 7 ktorí dych­tia po prachu zeme na hlave chudob­ných a na­krivujú ces­tu po­kor­ných, a k tomu i syn i jeho otec chodia ku tej is­tej dievke, aby poškv­rňovali meno mojej svätos­ti. 8 A na založených rúchach sa zo­hýnajú vedľa každého ol­tára a pijú víno po­kutovaných v dome svoj­ho boha, 9 kým som ja vy­hladil Amoreja zp­red ich tvári, ktorého výška bola jako výška cedier, a bol moc­ný jako duby; no, jed­nako som za­hladil jeho ovocie shora a jeho korene zdola. 10 A ja som vás vy­viedol hore z Egypt­skej zeme a vodil som vás po púšti štyrid­sať rokov, aby ste dedične vlád­li zemou Amoreja. 11 A vzbudzoval som zpomedzi vašich synov za prorokov a zpomedzi vašich mláden­cov za nazarejov. Alebo či nie je tak, synovia Iz­raelovi? hovorí Hos­podin. 12 Ale vy ste na­pájali nazarejov vínom a prorokom ste za­kazovali a vraveli: Ne­prorokuj­te! 13 Hľa, ja budem tlačiť na vás tam, kde ste, jako tlačí voz, pl­ný snopov. 14 A za­hynie útočište ľah­kému čo do behu, a sil­ný nedodá pev­nos­ti svojej vláde, ani hr­dina nezach­ráni útekom svojej duše, 15 a ten, kto chytá lučište, ne­ob­stojí, a ľah­ký čo do svojich nôh ne­unik­ne, jako ani ten, kto jaz­dí na koni, nezach­ráni útekom svojej duše. 16 Ale i ten, kto je zmužilého srd­ca medzi hr­dinami, bude utekať na­hý toho dňa, hovorí Hos­podin.

RoháčekÁmos2