RoháčekÁmos8

Ámos

Hrabivým klamárom zajde slnko na poludnie.1 Toto mi ukázal Pán Hos­podin a hľa, koš let­ného ovocia. 2 A riekol: Čo vidíš, Ámose? A ja som po­vedal: Koš let­ného ovocia. A Hos­podin mi riekol: Prij­de koniec môj­mu ľudu Iz­raelovi; ne­prej­dem viacej len tak popri ňom. 3 A budú kvíliť spevy chrámu toho dňa, hovorí Pán Hos­podin. Bude mnoho mŕt­vych tiel; mlčky ich pohodia na ktorékoľvek mies­to. 4 Počuj­te to vy, ktorí po­hl­cujete bied­neho a usilujete sa vyhubiť po­kor­ných zo zeme 5 hovoriac: Kedyže už po­minie novmesiac, aby sme predávali obilie, a sobota, aby sme na predaj otvorili zbožie, aby sme umenšili efu, aby sme zväčšili šekel a klamali falošnými vážkami, 6 aby sme kúpili chudob­ných za peniaze a núdz­neho, p­redávaného pre pár obuvi, a aby sme predávali po­zadok zbožia. 7 Hos­podin pri­sahal na dôs­toj­nosť Jakobovu: Nezabud­nem na veky na ni­ktoré ich skut­ky. 8 Či sa azda pre­to ne­má triasť zem, a ne­má smútiť každý, kto býva v nej? Ale vy­stúpi všet­ka jako rieka Níl, a roz­búri sa a kles­ne jako rieka Egyp­ta. 9 A stane sa toho dňa, hovorí Pán Hos­podin, že spôsobím to, aby zašlo sl­n­ce na polud­nie, a za­tem­ním zemi v deň svet­la, 10 ob­rátim vaše sviat­ky v smútok a všet­ky vaše spevy v žalost­ný nárek, spôsobím to, že na každých bed­rách bude smútočné vrece a na každej hlave plešina, učiním to jako smútok za jedinákom a koniec toho jako deň hor­kos­ti. Hlad po slove Božom.11 Hľa, idú dni, hovorí Pán Hos­podin, že pošlem hlad na zem, nie hlad po chlebe ani nie smäd po vode, ale ­hlad a smäd počuť slová Hos­podinove. 12 A budú sa túlať od mora k moru a od severa až na východ a budú chodiť sem a ta hľadajúc slovo Hos­podinovo, ale nenaj­dú. 13 Toho dňa budú omd­lievať krás­ne pan­ny i mláden­ci od smädu. 14 Tí, ktorí pri­sahajú na pre­vinenie, na mod­lu Samárie a hovoria: Ako že žije tvoj boh, Dáne, a jako že žije ces­ta do Bér-šeby, pad­nú a ne­povs­tanú viacej.

RoháčekÁmos8