RoháčekJoel3

Joel

Súd Hospodinov s národami. Predávali synov Júdových.1 Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď na­vrátim zajatých Júdu a Jeruzalema, 2 shromaždím aj všetky národy a za­vediem ich dolu do údolia Jozafatov­ho a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a p­re svoje dedičs­tvo, p­re Izraela, ktorého rozp­týlili medzi po­hanov a moju zem si rozdelili. 3 A o môj ľud vr­hali los a dávali chlapča za smil­nicu a dievča predávali za víno a pili. 4 A tiež čože s­te mne vy, Týrus a Sidon a všet­ky kraje Filištee? Či sa mi azda idete od­platiť? Ale ak sa mi od­plácate, ľah­ko a rýchle ob­rátim vašu od­platu na vašu hlavu, 5 ktorí ste po­brali moje strieb­ro a moje zlato a moje výbor­né klenoty ste po­vnášali do svojich chrámov. 6 A synov Júdu a synov Jeruzalema ste pop­redali synom Javán­cov, aby s­te ich ďaleko od­stránili od ich územia. 7 Hľa, ja ich vzbudím z mies­ta, na ktoré ste ich predali, a ob­rátim vašu od­platu na vašu hlavu. 8 A predám vašich synov a vaše dcéry do ruky synov Júdových, a predajú ich Šabaj­com, do ďalekého národa, lebo Hos­podin hovoril. 9 Rozh­lás­te to medzi národami, za­sväťte voj­nu, zo­buďte hr­dinov, nech pri­tiah­nu, nech vy­j­dú hore, všet­ci bojov­ní mužovia. 10 Skuj­te svoje motyky na meče a svoje srpy na kopije, a slaboch nech po­vie: Som hr­dina! 11 Ponáhľaj­te sa a poďte všet­ky národy zo všet­kých strán, a shromaždite sa! Daj, ó, Hos­podine, aby ta sos­túpili tvoji hr­dinovia! 12 Nech sa zo­budia národy a povs­tanúc idú hore do údolia Jozafatov­ho, lebo tam sa po­sadím, aby som súdil všet­ky národy na­okolo. 13 Priložte srp, lebo do­zrela žat­va! Poďte, sídite, lebo preš je pl­ný, pre­tekajú kade, pre­tože ich zlosť je veľká. 14 Hromady, hromady s­hromaždiť v údolí roz­hod­nutia! Lebo je blíz­ko deň Hos­podinov v údolí roz­hod­nutia. Milostivé zasľúbenie slávnej a pokojnej budúcnosti Júdu a Jeruzalema.15 Sl­n­ce a mesiac sa za­tmejú a hviez­dy spracú svoj lesk. 16 A Hos­podin bude revať so Si­ona a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas, a budú sa chvieť nebesia i zem, ale Hos­podin je útočišťom svoj­mu ľudu a pev­nosťou synom Iz­raelovým. 17 A zviete, že ja Hos­podin som váš Bôh, ktorý bývam na Si­one, na vrchu svojej svätos­ti. A tak bude Jeruzalem svätý, a cudzí ne­poj­dú viacej cezeň. 18 A stane sa toho dňa, že vrchy budú kvap­kať slad­kým vínom, brehy po­tečú mliekom, všet­ky po­toky Júdove po­tečú vodami, a prameň bude vy­chádzať z domu Hos­podinov­ho a bude na­pájať dolinu Šit­tím. 19 Egypt bude ob­rátený na púšť a Edom bude ob­rátený na strašnú pus­tinu pre ukrut­nosť, páchanú na synoch Júdových, pre­tože vy­lievali ne­vin­nú krv v ich zemi. 20 Ale Júda bude na veky bývať v po­koji a Jeruzalem na po­kolenie a po­kolenie. 21 A smyjem ­krv tých, k­torých krvi som ne­smyl. A Hos­podin bude bývať na Si­one.

RoháčekJoel3