RoháčekÁmos3

Ámos

Nevďačnosť Izraelova. Vzpamätať sa.1 Počuj­te toto slovo, ktoré hovorí Hos­podin proti vám, synovia Iz­raelovi, proti všet­kej čeľadi, ktorú som vy­viedol hore z Egypt­skej zeme, hovoriac: 2 Len vás som po­znal zo všet­kých čeľadí zeme, pre­to navštívim na vás všet­ky vaše ne­právos­ti. 3 Či azda poj­dú dvaja spolu bez toho, že by sa shod­li? 4 Či za­reve lev v lese, keď by nebolo pre neho koris­ti? Či vydá ľvíča svoj hlas zo svojej peleše bez toho, že by bolo lapilo? 5 Či pad­ne vtáča do osíd­la na zemi, keď mu niet smečky? Či sa zdvih­ne osíd­lo od zeme, keď nechytilo ničoho? 6 Či sa za­trúbi na trúbu v mes­te, a ľud sa nesbehne v strachu? Či sa deje voľačo zlé v mes­te, a Hos­podin ne­učinil? 7 Lebo Pán Hos­podin nečiní ničoho, krome keď zjavil svoju taj­nú radu svojim služob­níkom prorokom. 8 Lev reve, kto by sa nebál? Pán Hos­podin hovorí, kto by ne­prorokoval? Pomsta Božia na Samáriu.9 Rozh­lás­te na palácoch v Ašdóde a na palácoch v Egypt­skej zemi a po­vedz­te: Sober­te sa na vr­chy Samárie a vidz­te veľké ne­pokoje pro­stred nej a utis­kovaných v jej strede! 10 A ne­vedia robiť toho, čo je pravé, hovorí Hos­podin, ktorí hromadia ukrut­nosť a zkazu vo svojich palácoch. 11 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ne­priateľ! A to kolom do­okola zeme, a strh­ne s teba tvoju silu, a vy­lúpené budú tvoje paláce. 12 Tak­to hovorí Hos­podin: Tak ako keď vytrhne pas­tier dva hnáty alebo kus ucha z tlamy ľva, tak budú vy­tr­hnutí synovia Iz­raelovi, ktorí sedia v Samárii v kúte na posteli a na damašku lože. 13 Čuj­te a svedčite v dome Jakobovom, hovorí Pán Hos­podin, Bôh Zá­stupov, 14 že toho dňa, ktorého navštívim pre­stúpenia Iz­raelove na ňom, navštívim aj ol­táre Bét-ela, a budú odťaté rohy ol­tára a pad­nú na zem. 15 A zbijem zim­ný dom s let­ným domom; zhynú domy zo slonovej kos­ti, a bude koniec mnohým domom, hovorí Hos­podin.

RoháčekÁmos3