EvanjelickýRimanom1

Rimanom

List Rimanom

Pozdrav1 Pavel, služob­ník Kris­ta Ježiša, po­volaný apoštol, od­delený zves­tovať evan­jelium Božie - 2 za­sľúbené (Bohom) v Pís­mach svätých ús­tami Jeho prorokov 3 o Jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z po­tom­stva Dávidov­ho, 4 ktorý je podľa Ducha svätos­ti ustanovený od vzkriesenia z mŕt­vych ako Boží Syn s mocou - o Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi; 5 skr­ze Neho sme prijali milosť a apoštols­tvo, aby sme pre Jeho meno pri­vádzali k po­slušnos­ti vo viere všet­ky národy, 6 medzi ktorými ste aj vy, po­volaní Ježiša Kris­ta. 7 Všet­kým od Boha milovaným, po­volaným svätým v Ríme: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta! Apoštol ďakuje za vieru čitateľov8 Predovšet­kým ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za všet­kých vás, že sa o vašej viere hovorí po celom svete. 9 Veď Boh, ktorému slúžim svojím duchom zvesťou evan­jelia Jeho Syna, je mi sved­kom, ako ne­pres­taj­ne spomínam na vás 10 vo všet­kých svojich mod­lit­bách a prosím, či by sa mi konečne z vôle Božej ne­podarilo prísť k vám. 11 Lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na utvr­denie udelil nejaký duchov­ný dar, 12 to jest: aby sme sa na­vzájom po­vzbudili svojou obapol­nou vierou, vašou i mojou. 13 A nech­cem, aby ste ne­vedeli, bratia, že som už čas­to po­mýšľal prísť k vám, aby som aj medzi vami mal nejaké ovocie ako aj medzi os­tat­nými národ­mi, ale až doteraz sa mi to pre­kazilo. 14 Dlžníkom som Grékom aj Neg­rékom, múd­rym aj nerozum­ným, 15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium. Evanjelium - moc Božia16 Veď ja sa nehan­bím za evan­jelium (Kris­tovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. 17 Zjavuje sa v ňom zais­te spravod­livosť Božia z viery pre vieru, ako je na­písané: Spravod­livý z viery bude žiť. Vina pohanov18 Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bez­božnos­ti a ne­právos­ti ľudí, ktorí ne­právosťou pre­kážajú prav­de, 19 lebo im je zjav­né, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil. 20 Lebo čo je ne­viditeľné z Neho, Jeho večná moc a božs­kosť, to od stvorenia sveta roz­jímaním môžu po­zorovať z Jeho diel, takže ne­majú ospravedl­nenie, 21 že hoci po­znali Boha, ne­o­slavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mud­rovaní upad­li do pre­vrátenos­ti a ich nerozum­né srd­ce sa za­tem­nilo. 22 Vy­dávali sa za múd­rych a stali sa bláz­nami, 23 za­meniac slávu ne­pominuteľného Boha za podob­nosť ob­razu po­minuteľného človeka, vtákov, št­vor­nožcov a plazov. Súd nad pohanmi24 Pre­to ich Boh so žiadosťami ich sŕdc vy­dal nečis­tote, aby si medzi sebou zne­ucťovali svoje telá, 25 všet­ci tí, čo prav­du Božiu za­menili za lož, uc­tievali stvorené veci a im slúžili na­mies­to Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný naveky. Amen. 26 Pre­to ich Boh vy­dal nehaneb­ným náruživos­tiam, veď ich ženy za­menili prirodzený styk s mužmi za proti­prirodzený, 27 a podob­ne aj mužovia zanechali prirodzený styk so ženou a roz­pálili sa vášňou medzi sebou: mužovia s mužmi páchali haneb­nosť a za svoje po­blúdenie sami na sebe nies­li od­platu, akú si za­slúžili. 28 A keďže ne­po­kladali za hod­né za­chovať si po­znanie Boha, vy­dal ich Boh pre­vrátenému zmýšľaniu, aby páchali, čo sa ne­sluší: 29 na­pl­není všet­kou ne­právosťou [smils­tvom], zlosťou, lakom­stvom, zlobou, pl­ní závis­ti, vraždy, sváru, ľs­ti, zlomyseľnos­ti; utŕhači, 30 ohovárači, nenávist­níci Boha, pyšní, spup­ní, chva­staví, výmysel­níci zla, ne­pos­lušní rodičom, 31 nerozum­ní, vierolom­ní, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní. 32 Po­znali síce práv­ny poriadok Boží, že tí, čo pášu takéto veci, za­sluhujú si sm­rť, a pred­sa nielen sami ich robia, ale aj sch­vaľujú, keď ich pášu iní.

EvanjelickýRimanom1