EvanjelickýRimanom1,31

Rimanom 1:31

List Rimanom

nerozum­ní, vierolom­ní, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní.


Verš v kontexte

30 ohovárači, nenávist­níci Boha, pyšní, spup­ní, chva­staví, výmysel­níci zla, ne­pos­lušní rodičom, 31 nerozum­ní, vierolom­ní, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní. 32 Po­znali síce práv­ny poriadok Boží, že tí, čo pášu takéto veci, za­sluhujú si sm­rť, a pred­sa nielen sami ich robia, ale aj sch­vaľujú, keď ich pášu iní.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 ne­smysel­ných, vierolom­ných, ne­majúcich lás­ky, ne­smier­livých a ne­milo­sr­d­ných,

Evanjelický

31 nerozum­ní, vierolom­ní, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní.

Ekumenický

31 sú nerozum­ní, ne­stáli, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní.

Bible21

31 ne­ro­zumní, ne­spo­leh­liví, bez­citní a ne­mi­lo­srdní.