EvanjelickýRimanom6

Rimanom

List Rimanom

Ospravedlnenie spája veriacich s Kristom1 Čo teda po­vieme? Máme zo­tr­vávať v hriechu, aby sa roz­hoj­nila milosť? 2 Vôbec nie. Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? 3 Či ne­viete, že ktorýkoľvek boli sme po­krs­tení v Kris­ta Ježiša, v Jeho sm­rť sme boli po­krs­tení? 4 Krs­tom sme teda spolu s Ním boli po­chovaní do smr­ti, aby tak, ako bol Kris­tus vzkriesený sláv­nou mocou Ot­covou, aj my sme chodili v novote života. 5 Keď sme sa stali jed­no s Ním podob­nosťou Jeho smr­ti, práve tak jed­no s Ním budeme aj podob­nosťou vzkriesenia 6 vediac, že náš starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac ot­rok­mi hriechu. 7 Veď kto umrel, je ospravedl­nený od hriechu. 8 Ak sme však umreli s Kris­tom, veríme, že s Ním budeme aj žiť. 9 Lebo vieme, že Kris­tus, ktorý vstal z mŕt­vych, viac ne­umiera a sm­rť už viac ne­panuje nad Ním. 10 Lebo čo umrelo, umrelo hriechu raz navždy; čo však žije, žije Bohu. 11 Tak súďte aj vy, že ste mŕt­vi hriechu a živí ste Bohu v Kris­tovi Ježišovi. Kresťania nemajú slúžiť hriechu, ale spravodlivosti12 Nech teda nek­raľuje hriech vo vašom smr­teľnom tele tak, že by ste po­voľovali jeho žiados­tiam. 13 Ani svoje údy ne­vydávaj­te hriechu za nás­troje ne­právos­ti, ale od­daj­te sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕt­vych a žijú, a svoje údy vy­dávaj­te Bohu za nás­troje spravod­livos­ti. 14 Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Otroctvo a sloboda15 Čo teda? Máme hrešiť, pre­tože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vôbec nie. 16 Či ne­viete, že komu sa od­dávate za ot­rokov, aby ste po­slúchali, tomu ste ot­rok­mi a tomu ste po­slušní: alebo hriechu - na sm­rť, alebo po­slušnos­ti - na spravod­livosť? 17 Ale vďaka Bohu, že ste (len) boli ot­rok­mi hriechu a stali ste sa zo srd­ca po­slušnými tomu učeniu, ktorému ste boli odo­vzdaní. 18 Oslobodení však od hriechu, stali ste sa služob­ník­mi spravod­livos­ti - 19 po ľud­sky hovorím pre slabosť vášho tela - lebo ako ste svoje údy vy­dávali do služby nečis­tote a ne­právos­ti, aby ste páchali ne­právosť, tak teraz vy­dávaj­te svoje údy do služby spravod­livos­ti, aby ste došli po­svätenia. 20 Lebo keď ste boli ot­rok­mi hriechu, boli ste slobod­ní voči spravod­livos­ti. 21 A aké ovocie ste vtedy mali z toho? Teraz sa han­bíte za to! Lebo koniec toho je sm­rť! 22 Teraz však, oslobodení od hriechu a od­daní službe Bohu, máte svoje ovocie na po­svätenie a na­pokon večný život. 23 Lebo od­mena za hriech je sm­rť, ale Božím darom milos­ti je večný život v Kris­tovi Ježišovi, Pánovi našom.

EvanjelickýRimanom6