EvanjelickýRimanom12

Rimanom

List Rimanom

Pravá služba Bohu1 Prosím vás teda, bratia, pre milo­sr­den­stvo Božie, vy­dávaj­te svoje telá v živú, svätú, Bohu príjem­nú obeť, vašu roz­um­nú službu Bohu. 2 A ne­pripodobňuj­te sa tomuto svetu, ale pre­meňte sa ob­novením mys­le, aby ste vedeli roz­poz­nať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dob­ré, milé a do­konalé. 3 Lebo mocou milos­ti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si ne­mys­lel o sebe viac ako treba, ale aby skrom­ne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery. 4 Lebo ako v jed­nom tele máme mnoho údov, ale všet­ky údy ne­vykonávajú tú is­tú čin­nosť, 5 tak aj my mnohí sme jed­no telo v Kris­tovi, jed­not­livo však sme si na­vzájom úd­mi. 6 Keďže však máme roz­ličné dary podľa milos­ti, ktorá nám je daná: kto má proroc­tvo, nech (ono) sú­hlasí s vierou; 7 kto dar služby, nech slúži; kto dar vy­učovania, nech vy­učuje; 8 kto dar na­pomínania, nech na­pomína; kto dáva, (nech dáva) z úp­rim­nos­ti; kto je pred­stavený, nech je hor­livý; kto činí milo­sr­den­stvo, nech je ochot­ný. Povinnosť lásky9 Lás­ka nech je bez po­krytec­tva! Zošk­livuj­te si zlé, pri­dŕžaj­te sa dob­rého! 10 Na­klonení v brat­skej lás­ke, pred­biehaj­te sa na­vzájom v úc­tivos­ti, 11 nebuďte leniví v hor­livos­ti, duchom vrúc­ni, slúžte Pánovi; 12 veseľte sa v nádeji, v súžení buďte tr­pez­liví, v mod­lit­be vy­trvalí, 13 k po­trebám svätých ochot­ní, k hosťom po­hos­tin­ní. 14 Dob­rorečte tým, čo vás prena­sledujú, dob­rorečte a ne­zlorečte! 15 Raduj­te sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi! 16 Buďte vo­spolok jed­nomyseľní, nebuďte na­mys­lení, ale maj­te porozumenie pre níz­ko po­stavených; nebuďte múd­ri len pre seba. 17 Ni­komu sa ne­odp­lácaj­te zlým za zlé; staraj­te sa o dob­ré pred všet­kými ľuďmi. 18 Ak je možné, na­koľko je na vás, maj­te po­koj so všet­kými ľuďmi, 19 ne­pom­stite sa, milovaní, ale ponechaj­te to hnevu (Božiemu) - lebo je na­písané: Mne pat­rí po­msta, ja od­platím; hovorí Pán. 20 Na­opak: ak je tvoj ne­priateľ hlad­ný, na­kŕm ho; ak je smäd­ný, na­poj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhr­nieš mu na hlavu. 21 Nedaj sa pre­môcť zlému, ale zlé pre­máhaj dob­rom!

EvanjelickýRimanom12