EvanjelickýRimanom2

Rimanom

List Rimanom

Súd nad Židmi1 Pre­to ne­máš výhovor­ky, človeče, ktokoľvek súdiš (iného). Veď v čom iného súdiš, od­sudzuješ sám seba, lebo veď ty, ktorý súdiš, robíš to is­té. 2 A vieme, že súd Boží je podľa prav­dy proti tým, čo tak robia. 3 A ty, človeče, ktorý súdiš tých, čo tak robia, a sám robíš to is­té, či sa naz­dávaš, že uj­deš súdu Božiemu? 4 Alebo či po­hŕdaš bohat­stvom Jeho dob­rotivos­ti, tr­pez­livos­ti, zhovievavos­ti a ne­vieš, že dob­rota Božia ťa vedie k po­kániu? 5 Ale ty vo svojej za­tvr­dilos­ti a nekajúc­nos­ti srd­ca zhromažďuješ si hnev - keď príde deň hnevu a zjaví sa spravod­livý súd Boha, 6 ktorý od­platí každému podľa jeho skut­kov: 7 večným životom tým, čo s vy­trvalosťou v dob­rom skut­ku hľadajú slávu, česť a ne­smr­teľnosť, 8 ale hnevom a roz­horčením tým, čo sú svár­liví, sú ne­pos­lušní prav­de, ale po­voľujú ne­právos­ti. 9 Súženie a úz­kosť príde na každú dušu, ktorá pácha zlo, najprv na Žida, i na Gréka, 10 ale sláva a česť a po­koj každému, kto činí dob­ro, najprv Židovi, aj Grékovi. 11 Lebo Boh ne­up­red­nos­tňuje ni­koho. Židia a pohania na súde12 Lebo tí, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj za­hynú. Ale tí, čo hrešili, majúc zákon, skr­ze zákon budú súdení. 13 Lebo nie tí sú spravod­liví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedl­není, ktorí ho pl­nia. 14 Veď keď po­hania ne­majú zákona, od prírody činia, čo požaduje zákon, ne­majúc zákona, sami sú si zákonom 15 ako takí, ktorí do­kazujú, že im je konanie podľa zákona vpísané do srd­ca. O tom im súčas­ne vy­dáva svedec­tvo svedomie a ich myšlien­ky, keď sa na­vzájom obžalúvajú, ale aj ob­raňujú; 16 v ten deň Boh bude súdiť taj­né veci ľudí podľa môj­ho evan­jelia skr­ze Ježiša Kris­ta. Márne chvastanie Židov17 Ale keď sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na zákon, chvas­táš sa Bohom 18 a po­znáš Jeho vôľu, a roz­sudzuješ, čo je dôležité, lebo si vy­učený zo zákona, 19 a na­mýšľaš si, že si vod­com slepých, svet­lom tých, čo sú vo tme, 20 vy­chovávateľom nerozum­ných, učiteľom nedos­pelých, a v zákone máš steles­nenú známosť a prav­du, 21 nuž ty, ktorý učíš iného, sám seba ne­učíš? Ty kážeš nek­rad­núť, a sám krad­neš? 22 Ty hovoríš: necudzolož, a sám cudzoložíš? Ty si mod­ly ošk­livíš, a olupuješ svätyne? 23 Ty sa chvas­táš zákonom, a zne­uc­tievaš Boha pre­stupovaním zákona? 24 Pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi po­han­mi, ako je na­písané. Zmysel obriezky25 Ob­riez­ka je pros­pešná, ak pl­níš zákon. Ale ak pre­stupuješ zákon, tvoja ob­riez­ka stala sa ne­ob­riez­kou. 26 A za­se: ak ne­ob­rezaný pl­ní ustanovenia zákona, či sa mu ne­ob­riez­ka ne­počíta za ob­riez­ku? 27 Veru, ne­ob­rezaný na tele, ktorý pl­ní zákon, bude súdiť teba, ktorý aj pri litere (zákona) a pri ob­riez­ke pre­stupuješ zákon. 28 Nie je Žid ten, kto je ním navonok; ani ob­riez­kou nie je tá viditeľná na tele. 29 Ale Žid je ten, kto je ním v skrytos­ti, a ob­riez­kou je ob­riez­ka srd­ca podľa ducha, a nie podľa litery. A chvála jeho nie je z ľudí, ale z Boha.

EvanjelickýRimanom2