EvanjelickýRimanom1,21

Rimanom 1:21

List Rimanom

že hoci po­znali Boha, ne­o­slavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mud­rovaní upad­li do pre­vrátenos­ti a ich nerozum­né srd­ce sa za­tem­nilo.


Verš v kontexte

20 Lebo čo je ne­viditeľné z Neho, Jeho večná moc a božs­kosť, to od stvorenia sveta roz­jímaním môžu po­zorovať z Jeho diel, takže ne­majú ospravedl­nenie, 21 že hoci po­znali Boha, ne­o­slavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mud­rovaní upad­li do pre­vrátenos­ti a ich nerozum­né srd­ce sa za­tem­nilo. 22 Vy­dávali sa za múd­rych a stali sa bláz­nami,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Pre­tože po­znajúc Boha ne­o­slavovali ho jako Boha ani mu neďakovali, ale zmár­niveli vo svojich myšlien­kach, a za­tem­nilo sa ich nerozum­né srd­ce,

Evanjelický

21 že hoci po­znali Boha, ne­o­slavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mud­rovaní upad­li do pre­vrátenos­ti a ich nerozum­né srd­ce sa za­tem­nilo.

Ekumenický

21 pre­tože hoci po­znali Boha, ne­o­slavovali ho ako Boha ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upad­li do már­nos­ti a ich nerozum­né srd­ce sa za­tem­nilo.

Bible21

21 Ačko­li Boha po­zna­li, ne­cti­li ho jako Bo­ha. Místo aby byli vděční, pro­pad­li ve svých myšlenkách marnosti a je­jich ne­ro­zumné srd­ce se ocit­lo ve tmě.