EvanjelickýRimanom5

Rimanom

List Rimanom

Istota spasenia veriacich1 A tak ospravedl­není z viery máme po­koj s Bohom skr­ze svoj­ho Pána Ježiša Kris­ta. 2 Skr­ze Neho do­stal sa nám vierou aj prí­stup k milos­ti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. 3 No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vy­trvalos­ti, 4 vy­trvalosť k osvedčenos­ti, osvedčenosť k nádeji. 5 A nádej nezahan­buje, lebo lás­ka Božia je nám roz­liata v srd­ciach skr­ze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. 6 Veď Kris­tus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bez­božných. 7 Lebo za spravod­livého sot­vak­to umrie, aj keď sa za dob­rého azda nie­kto umrieť od­hod­lá. 8 Ale Boh do­kazuje svoju lás­ku k nám tým, že Kris­tus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. 9 O čo skorej budeme teda za­chránení od hnevu skr­ze Neho, keď sme teraz ospravedl­není Jeho kr­vou?! 10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom sm­rťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli ne­priatelia, o čo skorej budeme za­chránení Jeho životom, keď sme zmierení?! 11 Nielen to, ale aj chválime sa Bohom skr­ze svoj­ho Pána Ježiša Kris­ta, skr­ze ktorého sme teraz došli zmierenia. Adam a Kristus12 Pre­to ako skr­ze jed­ného človeka hriech prišiel na svet a skr­ze hriech sm­rť - tak sm­rť prišla na všet­kých ľudí, pre­tože všet­ci zhrešili. 13 Až do zákona bol totiž hriech na svete, hriech sa však ne­počíta, keď nie je zákon. 14 Ale sm­rť panovala od Adama do Mojžiša aj nad tými, čo neh­rešili na spôsob prie­stup­ku Adamov­ho. Adam je však ob­razom Toho, ktorý mal prísť. 15 Ale nie je tak s darom milos­ti ako s pádom. Lebo ak pádom jed­ného mnohí umreli, milosťou toho jed­ného človeka, Ježiša Kris­ta, sa milosť Božia a dar tým väčšmi roz­hoj­nili pri mnohých. 16 A nie je tak s darom, ako (s tým, čo za­vinil) ten jeden, ktorý zhrešil. Lebo ob­vinenie vied­lo od jed­ného (pádu) k za­trateniu, dar z milos­ti však od mnohých pádov k ospravedl­neniu. 17 Lebo ak pádom jed­ného sm­rť za­vlád­la, tým skôr skr­ze Toho jed­ného, Ježiša Kris­ta, budú kraľovať v živote tí, čo došli hoj­nej milos­ti a daru spravod­livos­ti. 18 A tak teda: ako (vinou) pádu jed­ného došlo k za­trateniu všet­kých ľudí, tak (zá­sluhou) jed­ného ospraved­lňujúceho skut­ku došlo k životodar­nému ospravedl­neniu všet­kých ľudí. 19 Lebo ako skr­ze ne­pos­lušnosť jed­ného človeka mnohí sa stali hriešnymi, tak aj skr­ze po­slušnosť jed­ného človeka mnohí budú ospravedl­není. 20 Do toho ešte pop­ri tom prišiel zákon, aby sa po­klesok roz­hoj­nil. A keď sa roz­hoj­nil hriech, ešte väčšmi sa roz­hoj­nila milosť, 21 aby tak, ako hriech za­vládol nad sm­rťou, aj milosť panovala nad spravod­livosťou k večnému životu skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta.

EvanjelickýRimanom5