EvanjelickýRimanom16

Rimanom

List Rimanom

Odporúčanie a pozdravy1 Od­porúčam vám Fébu, našu ses­tru, diakonisu v cir­kev­nom zbore v Kench­reách, 2 aby ste ju prijali v Pánovi, ako sa pat­rí na svätých, a boli jej na po­moci vo všet­kom, čokoľvek by od vás po­trebovala. Veď aj ona po­máhala mnohým, aj mne samému. 3 Po­zdravuj­te Pri­sku a Ak­vilu, mojich spolu­pracov­níkov v Kris­tovi Ježišovi, 4 ktorí vlast­né hrd­lá na­stavili za môj život. Nielen ja sám som im vďakou za­viazaný, ale aj všet­ky cir­kev­né zbory z bývalých po­hanov. 5 Po­zdravuj­te aj cir­kev­ný zbor v ich dome. Po­zdravuj­te môj­ho milovaného Epai­neta, ktorý pr­vý v Ázii uveril v Kris­ta. 6 Po­zdravuj­te Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás. 7 Po­zdravuj­te An­dronika a Juniasa, mojich súk­meňov­cov a spolu­väzňov, apoštolom po­chval­ne známych, ktorí sa predo mnou stali kresťan­mi. 8 Po­zdravuj­te Am­pliáta, môj­ho milovaného v Pánovi. 9 Po­zdravuj­te Ur­bana, nášho spolu­pracov­níka v Kris­tovi, a môj­ho milovaného Stachysa. 10 Po­zdravuj­te Apela, ktorý sa osvedčil v Kris­tovi. Po­zdravuj­te domácich Aris­tobulových. 11 Po­zdravuj­te Herodi­ona, môj­ho súk­meňov­ca. Po­zdravuj­te domácich Nar­cisových, ktorí sú v Pánovi. 12 Po­zdravuj­te Tryfaj­nu a Tryfózu, ktoré sa mnoho ustávali v Pánovi. Po­zdravuj­te milovanú Per­sidu, ktorá sa mnoho ustávala v Pánovi. 13 Po­zdravuj­te Rúfa, vy­voleného v Pánovi, a jeho mat­ku, ktorá aj mne bola mat­kou. 14 Po­zdravuj­te Asyn­krita, Flegona, Her­mesa, Pat­roba, Her­masa a bratov, ktorí sú s nimi. 15 Po­zdravuj­te Filológa a Júlia Nérea a jeho ses­tru, Olym­pa i všet­kých svätých, ktorí sú s nimi. 16 Po­zdravuj­te sa svätým boz­kom. Po­zdravujú vás všet­ky cir­kev­né zbory Kris­tove. Cudzí učitelia17 Prosím vás však, bratia: po­zor na tých, ktorí vy­volávajú rozb­roje a po­horšenia v proti­klade s učením, ktorému ste sa na­učili. A od­vráťte sa od nich! 18 Lebo takíto ľudia ne­slúžia nášmu Pánovi Kris­tovi, ale svoj­mu bruchu, a svojimi úlis­nými a slad­kými rečami zvádzajú srd­cia pros­tých. 19 Lebo vaša po­slušnosť stala sa známou všet­kým. Radujem sa teda z vás, ale chcem, aby ste boli múd­ri v dob­rom a ne­prí­stup­ní zlému. 20 A Boh po­koja skoro rozšliape satana pod vaše nohy. Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami. Pozdrav spoločníkov21 Po­zdravuje vás Timote­os, môj spolu­pracov­ník, a Licius, Jáson, Sosypat­ros, moji súk­meňov­ci. 22 Po­zdravujem vás v Pánovi ja, Ter­tius, ktorý píšem (ten­to) list. 23 Po­zdravuje vás Gajus, hos­titeľ môj a celého cir­kev­ného zboru. Po­zdravuje vás Eras­tos, mest­ský šafár, a brat Kvar­tos. 24 Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je so všet­kými vami. Amen. 25 Tomu však, ktorý vás môže utvr­diť podľa môj­ho evan­jelia a podľa zves­ti o Ježišovi Kris­tovi, podľa zjavenia tajom­stva, od večných časov za­mlčaného, 26 teraz však zjaveného na roz­kaz večného Boha skr­ze proroc­ké pís­ma, oznámeného všet­kým národom, aby boli po­slušné vo viere: 27 Jemu, jedinému múd­remu Bohu, sláva skr­ze Ježiša Kris­ta naveky. Amen.

EvanjelickýRimanom16