EvanjelickýJán20

Ján

Evanjelium podľa Jána

Vzkriesenie Ježiša1 V pr­vý deň po sobote, včas­ráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Mag­daléna ku hrobu a videla kameň od­valený od hrobu. 2 I bežala a prišla k Šimonovi Pet­rovi a k inému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a hovorila im: Vzali Pána z hrobu a ne­vieme, kam Ho položili. 3 Peter a ten druhý učeník po­brali sa teda a šli ku hrobu. 4 Obaja bežali spolu, ale ten druhý učeník pred­behol Pet­ra a prišiel pr­vý ku hrobu. 5 Na­hnúc sa, videl tam plach­ty ležať, ale ne­vošiel dnu. 6 Tu prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho na­sledoval, vstúpil do hrobu a videl tam plach­ty ležať. 7 Ale šat­ka, ktorú (Ježiš) mal na hlave, nebola medzi plach­tami, lež osobit­ne zvinutá na inom mies­te. 8 Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel pr­vý ku hrobu, i videl a uveril; 9 ešte totiž ne­poz­nali Pís­mo, že mal vstať z mŕt­vych. 10 Po­tom sa učeníci vrátili domov. Ježiš sa ukázal Márii Magdaléne11 Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, na­hla sa do hrobu 12 a na mies­te, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch an­jelov v bielom rúchu, jed­ného pri hlave a druhého pri nohách. 13 Títo jej po­vedali: Žena, čo plačeš? Od­povedala im: Vzali mi Pána a ne­viem, kam Ho položili. 14 Ako to po­vedala, ob­rátila sa a videla Ježiša stáť, ale ne­vedela, že je to Ježiš. 15 I riekol jej Ježiš: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona si mys­lela, že je to záh­rad­ník, a po­vedala mu: Pane, ak si Ho ty od­niesol, po­vedz mi, kam si Ho položil, a ja si Ho od­nesiem. 16 Ježiš ju oslovil: Mária! Ona sa ob­rátila a po­vedala Mu po heb­rej­sky: Rab­búni! to znamená Maj­stre! 17 Ježiš jej riekol: Ne­zdržuj ma, lebo som ešte ne­vs­túpil k Ot­covi, ale choď k mojim bratom a po­vedz im: Vstupujem k svoj­mu Ot­covi a k vášmu Ot­covi, k svoj­mu Bohu a k vášmu Bohu. 18 A Mária Mag­daléna šla a zves­tovala učeníkom, že videla Pána a že jej to po­vedal. Ježiš sa ukázal učeníkom19 V ten is­tý pr­vý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli za­tvorené zo strachu pred Žid­mi, prišiel Ježiš a po­staviac sa do pros­tried­ku, riekol im: Po­koj vám! 20 Ako to po­vedal, ukázal im ruky aj bok. A za­radovali sa učeníci, keď videli Pána. 21 Ježiš im opäť riekol: Po­koj vám! Ako mňa po­slal Otec, aj ja po­sielam vás. 22 A keď to po­vedal, dýchol na nich a hovoril: Prij­mite Ducha Svätého. 23 Ktorým­koľvek od­pus­títe hriechy, od­púšťajú sa im; ktorým­koľvek za­držíte, za­držujú sa im. Ježiš a Tomáš24 Tu však Tomáš, jeden z dvanás­tich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. 25 Po­vedali mu teda os­tat­ní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im od­povedal: Ak ne­uvidím stopy klin­cov v Jeho rukách a ne­vložím si prst na mies­to, kde tie klin­ce boli, a ruku Mu ne­vložím do boku, vôbec ne­uverím. 26 Po ôs­mich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli za­tvorené, a po­staviac sa do pros­tried­ku, riekol im: Po­koj vám! 27 Po­tom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a po­zri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môj­ho boku a nebuď ne­veriaci, ale veriaci. 28 Tomáš mu po­vedal: Pán môj a Boh môj! 29 A Ježiš mu riekol: Pre­tože si ma videl, uveril si; blaho­slavení, ktorí ne­videli, a pred­sa uverili. 30 Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeník­mi, ktoré nie sú na­písané v tej­to knihe. 31 Ale toto je na­písané, aby ste verili, že Ježiš je Kris­tus, Syn Boží, a - veriac - aby ste mali život v Jeho mene.

EvanjelickýJán20