EvanjelickýJán7

Ján

Evanjelium podľa Jána

Ježišova cesta na slávnosti stánkov1 Po­tom chodil Ježiš po Galilei: nech­cel totiž chodiť po Jud­sku, lebo Židia sa usilovali za­biť Ho. 2 Boli však blíz­ko židov­ské sláv­nos­ti, a to sláv­nos­ti stán­kov. 3 Vtedy Mu po­vedali bratia: Odíď od­tiaľto a choď do Jud­ska, aby aj Tvoji učeníci videli skut­ky, ktoré činíš. 4 Lebo nik nerobí nič v skrytos­ti, ale chce byť známy vo verej­nos­ti. Keď také veci robíš, ukáž sa svetu. 5 Lebo ani len Jeho bratia ne­verili v Neho. 6 Po­vedal im teda Ježiš: Môj čas ešte ne­prišiel, ale váš čas je vždy tu. 7 Vás ne­môže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pre­tože svedčím o ňom, že jeho skut­ky sú zlé. 8 Vy choďte na sláv­nos­ti, a ja na tieto sláv­nos­ti nej­dem, pre­tože sa môj čas ešte ne­na­pl­nil. 9 Toto im po­vedal a zo­stal v Galilei. 10 Keď však Jeho bratia od­išli na sláv­nos­ti, od­išiel aj On, nie verej­ne, ale akoby po­tajom­ky. 11 A Židia Ho hľadali na sláv­nos­tiach a hovorili: Kde je onen? 12 A v zá­stupe sa mnoho hovorilo o Ňom; jed­ni hovorili: Je dob­rý! iní zas: Nie je, ale zvádza zá­stup. 13 Ni­kto však nehovoril o Ňom verej­ne zo strachu pred Žid­mi. Ježiš vyučuje v chráme14 Keď sa už polo­vica sláv­nos­tí minula, vy­stúpil Ježiš do chrámu a vy­učoval. 15 A Židia sa divili a hovorili: Ako po­zná ten­to Pís­ma, keď sa ne­učil? 16 Ježiš im riekol: Moje učenie nie je moje, ale Toho, ktorý ma po­slal. 17 Keď nie­kto chce pl­niť Jeho vôľu, rozo­zná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. 18 Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlast­nú slávu, ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho po­slal, ten je prav­divý a nieto v ňom ne­právos­ti. 19 Či vám nedal Mojžiš zákon? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákon. Pre­to ma chcete za­biť? 20 Zá­stup od­povedal: Si po­sad­nutý démonom! Ktože Ťa chce za­biť? 21 Ježiš im od­povedal: Jeden skutok som vy­konal a všet­ci sa divili. 22 Pre­tože vám Mojžiš dal ob­riez­ku - niežeby bola od Mojžiša, ale je od ot­cov - ob­rezávate človeka aj v sobotu. 23 Keď človek prij­me ob­riez­ku v sobotu, aby nebol porušený zákon Mojžišov, [prečo] sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? 24 Ne­súďte podľa zo­vňajška, ale súďte spravod­livo. 25 Tu po­vedali nie­ktorí z Jeruzalem­cov: Či to nie je ten, ktorého chcú za­biť? 26 A hľa, verej­ne hovorí, a nič Mu ne­povedia. Či pop­red­ní mužovia snáď na­ozaj po­znali, že On je Kris­tus? 27 Ale o Tom­to vieme, od­kiaľ je; keď však príde Kris­tus, ni­kto nebude vedieť, od­kiaľ je. 28 Zvolal teda Ježiš, keď vy­učoval v chráme, a riekol: Aj ma po­znáte a viete, od­kiaľ som. A ja som ne­prišiel sám od seba, ale prav­divý je Ten, ktorý ma po­slal a ktorého vy ne­poz­náte. 29 Ja Ho po­znám, pre­tože som od Neho a On ma po­slal. 30 Chceli Ho teda chytiť, ale ni­kto ne­položil ruku na Neho, lebo ešte ne­prišla Jeho hodina. Úklady farizejov proti Ježišovi31 Mnohí však zo zá­stupu uverili v Neho a hovorili: Keď Kris­tus príde, či bude činiť viac znamení, ako činil ten­to? 32 I počuli farizeji, že si zá­stup tak­to po­vráva o Ňom. Veľkňazi a farizeji po­slali sluhov, aby Ho zlapali. 33 Od­povedal teda Ježiš: Ešte krát­ky čas som s vami a po­tom pôj­dem k Tomu, ktorý ma po­slal. 34 Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma, a kde som ja, tam vy ne­môžete prísť. 35 I hovorili Židia medzi sebou: Kam chce odísť, že Ho nenáj­deme? Či chce odísť do gréc­kej dia­spory a vy­učovať Grékov? 36 Čo je to za reč, ktorú po­vedal: Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma, a kde som ja, tam vy ne­môžete prísť? 37 V po­sled­ný veľký deň sláv­nos­tí stál Ježiš a volal: Ak nie­kto žíz­ni, nech príde ku mne a na­pije sa. 38 Ako Pís­mo hovorí: Rieky živej vody po­tečú z vnút­ra toho, kto verí vo mňa. 39 A to po­vedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch [Svätý] totiž ešte nebol (daný), pre­tože Ježiš nebol ešte os­lávený. 40 A nie­ktorí zo zá­stupu, čo počuli tieto slová, vraveli: To je Kris­tus! 41 A iní zase hovorili: Vari z Galiley príde Kris­tus? 42 Či nehovorí Pís­mo, že Kris­tus príde z po­tom­stva Dávidov­ho a z Bet­lehema, mes­tečka, v ktorom býval Dávid? 43 A tak vznik­la pre Neho rozt­ržka v zá­stupe; 44 a nie­ktorí z nich chceli Ho zlapať, ale ni­kto ne­položil ruky na Neho. 45 Nato prišli sluhovia k veľkňazom a farizejom, a tí im po­vedali: Prečo ste Ho ne­privied­li? 46 Sluhovia od­povedali: Ni­kdy človek nehovoril tak, ako hovorí ten­to. 47 Od­povedali im farizeji: Vari ste sa nedali zviesť aj vy? 48 A či snáď nie­ktorý z pop­red­ných mužov alebo z farizejov uveril v Neho? 49 Ale ten­to zá­stup, ktorý ne­poz­ná zákon, je pre­kliaty. 50 Tu Ni­kodém, ktorý pred­tým prišiel k Ježišovi, hoci bol jed­ným z nich, im po­vedal: 51 Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vy­počuje a zis­tí, čo robí? 52 Od­povedali Mu: Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj a uvidíš, že nieto proroka z Galiley. 53 A každý od­išiel do svoj­ho domu.

EvanjelickýJán7